കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷകനദിയാണ് വരട്ടാറ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ.

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വരട്ടാറ്&oldid=1760345" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്