റെവല്യൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ലെനിനിസ്റ്റ്)

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി


കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് റെവല്യൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ലെനിനിസ്റ്റ്). 2016-ൽ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണ് രൂപീകരിച്ചത്. 2016-ൽകേൺഗ്രസ്സുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെത്തുടർന്ന് കേരള ഘടകം നെടുകെ പിളർന്നു പുതിയ ഒരു വിഭാഗം രൂപംകൊണ്ടു. ആർ.എസ്.പി.എൽ പിന്നീട് ഇടതുമുന്നണിയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമുണ്ടാക്കി. കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ല ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്താണ് പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത്. മത്സ്യബന്ധനത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയി‌ൽ പാർട്ടിക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട്. 2016-ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി യുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കുന്നത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ മൽസരിച്ച് വിജയിച്ചു .

Revolutionary Socialist Party (Leninist)(ആർ.എസ്.പി.എൽ )
സെക്രട്ടറികോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ
സ്ഥാപകൻകോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്2016
Split fromറെവല്യൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
Ideologyകമ്യൂണിസം,
മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്
Political positionഇടതുപക്ഷ
നിറം(ങ്ങൾ)Red     
Allianceഇടതുമുന്നണി
Seats in Lok Sabha
0 / 545
Seats in 
1 / 140
(Kerala Legislative Assembly)