യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ

യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായി ബൈബിളിലെ പുതിയനിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വനിതകളെയാണ് ശിഷ്യകളുടെ ഗണത്തിൽപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്;

ശിഷ്യ പരാമർശം മറ്റു വിവരങ്ങൾ
മറിയം യേശുവിന്റെ മാതാവ്
മഗ്ദലനമറിയം മത്തായി 27:55 യേശുവിന്റെ പാദം കഴുകിയ സ്ത്രീ
ശലോമ മർക്കോസ് 15:40
ബേഥാന്യയിലെ മറിയ യോഹന്നാൻ 11:1 ലാസറിന്റെ സഹോദരി
ബേഥാന്യയിലെ മാർത്ത യോഹന്നാൻ 11:1 ലാസറിന്റെ സഹോദരി
ക്ലെയോപ്പാവിന്റെ ഭാര്യ മറിയ യോഹന്നാൻ 19:25
യോഹന്നാ ലൂക്കോസ് 24:10
ശൂശന്ന ലൂക്കോസ് 8:3
പ്രിസ്ക്കില്ല അപ്പൊസ്തലൻ‌മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 18:2
യോപ്പയിലെ തബീഥ അപ്പൊസ്തലൻ‌മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 9:36
തുയത്തൈര പട്ടണക്കാരത്തി ലുദിയാ അപ്പൊസ്തലൻ‌മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 16:14
കെംക്രെയ സഭയിലെ ഫേബ റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 16:1
ത്രുഫൈന റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 16:12
ത്രുഫോസ റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 16:12
യൂലിയ റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 16:15
നുംഫ കൊളോസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:15
അപ്പിയ ഫിലമോനെഴുതിയ ലേഖനം 1:2
പെന്തകൊസ്തുനാളിൽ എത്തിയ സ്ത്രീകൾ അപ്പൊസ്തലൻ‌മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 2:1