യൂറോപ്യൻ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

യൂറോപ്യൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവയാകാം:

Wiktionary
Wiktionary
യൂറോപ്യൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യൂറോപ്യൻ&oldid=1975780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്