യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് വേൾഡ് എക്കോണമി

''യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ്'' (Университет за национално и световно стопанство) വേൾഡ് എക്കോണമി ബൾഗേറിയബൾഗേറിയയിലെ സോഫിയയിൽ ഒരു സർവ്വകലാശാലയാണ് [1]

പനോരമ

1920 ൽ സ്ഥാപിതമായ സർവകലാശാല.

ഉറവിടങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. http://www.unwe.bg/en/