പ്രധാനമായും മായൻ വംശജരുടെ സംസാര ഭാഷയാണ് മായൻ ഭാഷകൾ. [notes 1]മെസോഅമേരിക്കയിലും വടക്കേ മധ്യ അമേരിക്കയിലുമാണ് ഇതു സംസാരിക്കുന്നത്. 6 മില്യണോളം മായൻ ജനങ്ങൾ ഈ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്വാട്ടിമാല, മെക്സിക്കോ, ബെലീസി, ഹോണ്ടൂരാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ഭാഷകൾക്ക് പ്രധമ പരിഗണന ഉള്ളത്. ഈ ഭാഷയിൽ മറ്റ് ഉപവിഭാഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. 21 ഓളം വിഭാഗങ്ങൾ ഗ്വാട്ടിമാലയിലുണ്ട്. എട്ടിലധികം വിഭാഗങ്ങൾ മെക്സിക്കോയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മായൻ ഭാഷകൾ അമേരിക്കയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5000 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ ഈ വർഗ്ഗത്തിലെ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Mayan
Geographic
distribution
Mesoamerica: Southern Mexico; Guatemala; Belize; western Honduras and El Salvador; small refugee and emigrant populations, especially in the United States and Canada
Linguistic classificationOne of the world's primary language families
Proto-languageProto-Mayan
Subdivisions
ISO 639-2 / 5myn
Glottologmaya1287
ELPഫലകം:Endangered Languages Project
Distribution-myn2.png
Location of Mayan speaking populations. See below for a detailed map of the different languages.

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

  1. In linguistics, it is conventional to use Mayan when referring to the languages, or an aspect of a language. In other academic fields, Maya is the preferred usage, serving as both a singular and plural noun, and as the adjectival form.

Citationsതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

Arzápalo Marín, R. (2005). "La representación escritural del maya de Yucatán desde la época prehispánica hasta la colonia: Proyecciones hacia el siglo XXI". എന്നതിൽ Zwartjes; Altman (സംശോധകർ.). Missionary Linguistics II: Orthography and Phonology. Walter Benjamins.CS1 maint: ref=harv (link)
Avelino, H.; Shin, E. (2011). "Chapter I The Phonetics of Laryngalization in Yucatec Maya". എന്നതിൽ Avelino, Heriberto; Coon, Jessica; Norcliffe, Elisabeth (സംശോധകർ.). New perspectives in Mayan linguistics. Cambridge Scholars Publishing.CS1 maint: ref=harv (link)
Barrera Vásquez, Alfredo; Bastarrachea Manzano, Juan Ramón; Brito Sansores, William (1980). Diccionario maya Cordemex : maya-español, español-maya. Mérida, Yucatán, México: Ediciones Cordemex. OCLC 7550928.CS1 maint: ref=harv (link) (in Spanish and Yucatec Maya)
Bennett, Ryan; Coon, Jessica; Henderson, Robert (2015). "Introduction to Mayan Linguistics" (PDF). Language and Linguistics Compass.CS1 maint: ref=harv (link)
Bolles, David (2003) [1997]. "Combined Dictionary–Concordance of the Yucatecan Mayan Language" (Revized പതിപ്പ്.). Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc. (FAMSI). ശേഖരിച്ചത് 2006-12-12.CS1 maint: ref=harv (link) (in Yucatec Maya and English)
Bolles, David; Bolles, Alejandra (2004). "A Grammar of the Yucatecan Mayan Language" (revised online edition, 1996 Lee, New Hampshire). Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc. (FAMSI). The Foundation Research Department. ശേഖരിച്ചത് 2006-12-12.CS1 maint: ref=harv (link) (in Yucatec Maya and English)
Campbell, Lyle (1997). American Indian Languages: The Historical Linguistics of Native America. Oxford Studies in Anthropological Linguistics, no. 4. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.CS1 maint: ref=harv (link)
Campbell, Lyle; Canger, Una (1978). "Chicomuceltec's last throes". International Journal of American Linguistics. 44 (3): 228–230. doi:10.1086/465548. ISSN 0020-7071.CS1 maint: ref=harv (link)
Campbell, Lyle; Kaufman, Terrence (1976). "A Linguistic Look at the Olmec". American Antiquity. 41 (1): 80–89. doi:10.2307/279044. ISSN 0002-7316. JSTOR 279044.CS1 maint: ref=harv (link)
Campbell, Lyle; Kaufman, Terrence (October 1985). "Mayan Linguistics: Where are We Now?". Annual Review of Anthropology. 14 (1): 187–198. doi:10.1146/annurev.an.14.100185.001155.CS1 maint: ref=harv (link)
Campbell, Lyle; Kaufman, Terrence; Smith-Stark, Thomas C. (1986). "Meso-America as a linguistic area". Language. 62 (3): 530–570. doi:10.1353/lan.1986.0105.CS1 maint: ref=harv (link)
Campbell, Lyle (2015). "History and reconstruction of the Mayan languages". എന്നതിൽ Aissen, Judith; England, Nora C.; Maldonado, Roberto Zavala (സംശോധകർ.). The Mayan Languages. London: Routledge. പുറങ്ങൾ. 43–61.CS1 maint: ref=harv (link)
Choi, Jinsook (2002). The Role of Language in Ideological Construction of Mayan Identities in Guatemala (PDF). Texas Linguistic Forum 45: Proceedings of the Tenth Annual Symposium about Language and Society—Austin, April 12–14. പുറങ്ങൾ. 22–31. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2007-03-19-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.CS1 maint: ref=harv (link)
Coe, Michael D. (1987). The Maya (4th revised പതിപ്പ്.). London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-27455-X.CS1 maint: ref=harv (link)
Coe, Michael D. (1992). Breaking the Maya Code. London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05061-9. OCLC 26605966.CS1 maint: ref=harv (link)
Coon, Jessica (2010). "Complementation in Chol (Mayan): A Theory of Split Ergativity" (electronic version). Massachusetts Institute of Technology. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-15.CS1 maint: ref=harv (link)
Coon, J.; Preminger, O. (2009). "Positional roots and case absorption". എന്നതിൽ Heriberto Avelino (സംശോധാവ്.). New Perspectives in Mayan Linguistics. Cambridge University Press. പുറങ്ങൾ. 35–58.CS1 maint: ref=harv (link)
Craig, Colette Grinevald (1977). The Structure of Jacaltec. University of Texas Press.CS1 maint: ref=harv (link)
Curl, John (2005). Ancient American Poets. Tempe, AZ: Bilingual Press. ISBN 1-931010-21-8.CS1 maint: ref=harv (link)
Dienhart, John M. (1997). "The Mayan Languages- A Comparative Vocabulary". Odense University. മൂലതാളിൽ (electronic version) നിന്നും 2006-12-08-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2006-12-12.CS1 maint: ref=harv (link)
Edmonson, Munro S. (1968). "Classical Quiché". എന്നതിൽ Norman A. McQuown (Volume ed.) (സംശോധാവ്.). Handbook of Middle American Indians, Vol. 5: Linguistics. R. Wauchope (General Editor). Austin: University of Texas Press. പുറങ്ങൾ. 249–268. ISBN 0-292-73665-7.CS1 maint: ref=harv (link)
Edmonson, Munro S. (1985). "Quiche Literature". എന്നതിൽ Victoria Reifler Bricker (volume ed.) (സംശോധാവ്.). Supplement to the Handbook of Middle American Indians, Volume 3. Austin: University of Texas Press. ISBN 0-292-77593-8.CS1 maint: ref=harv (link)
Edmonson, Munro S.; Bricker, Victoria R. (1985). "Yucatecan Mayan Literature". എന്നതിൽ Victoria Reifler Bricker (volume ed.) (സംശോധാവ്.). Supplement to the Handbook of Middle American Indians, Volume 3. Austin: University of Texas Press. ISBN 0-292-77593-8.CS1 maint: ref=harv (link)
England, Nora C. (1994). Autonomia de los Idiomas Mayas: Historia e identidad. (Ukutaʼmiil Ramaqʼiil Utzijobʼaal ri Mayaʼ Amaaqʼ.) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്) (2nd പതിപ്പ്.). Guatemala City: Cholsamaj. ISBN 84-89451-05-2.CS1 maint: ref=harv (link)
England, Nora C. (2007). "The influence of Mayan-speaking linguists on the state of Mayan linguistics". Linguistische Berichte, Sonderheft. 14: 93–112.CS1 maint: ref=harv (link)
England, Nora C. (2001). Introducción a la gramática de los idiomas mayas (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Cholsamaj Fundacion.CS1 maint: ref=harv (link)
England, N. C. (1991). "Changes in basic word order in Mayan languages". International Journal of American Linguistics. 57 (4): 446–486. doi:10.1086/ijal.57.4.3519735.CS1 maint: ref=harv (link)
Fabri, Antonella (2003). "Genocide or Assimilation: Discourses of Women's Bodies, Health, and Nation in Guatemala". എന്നതിൽ Richard Harvey Brown (സംശോധാവ്.). The Politics of Selfhood: Bodies and Identities in Global Capitalism. University of Minnesota Press. ISBN 0-8166-3754-7.CS1 maint: ref=harv (link)
Fernández de Miranda, María Teresa (1968). "Inventory of Classificatory Materials". എന്നതിൽ Norman A. McQuown (Volume ed.) (സംശോധാവ്.). Handbook of Middle American Indians, Vol. 5: Linguistics. R. Wauchope (General Editor). Austin: University of Texas Press. പുറങ്ങൾ. 63–78. ISBN 0-292-73665-7.CS1 maint: ref=harv (link)
French, Brigittine M. (2003). "The politics of Mayan linguistics in Guatemala: native speakers, expert analysts, and the nation". Pragmatics. 13 (4): 483–498. doi:10.1075/prag.13.4.02fre.CS1 maint: ref=harv (link)
Gossen, Gary (1985). "Tzotzil Literature". എന്നതിൽ Victoria Reifler Bricker (സംശോധാവ്.). Supplement to the Handbook of Middle American Indians, Volume 3. Austin: University of Texas Press. ISBN 0-292-77593-8.CS1 maint: ref=harv (link)
Grenoble, Lenore A.; Whaley, Lindsay J. (1998). "Preface" (PDF). എന്നതിൽ Lenore A. Grenoble; Lindsay J. Whaley (സംശോധകർ.). Endangered languages: Current issues and future prospects. Cambridge University Press. പുറങ്ങൾ. xi–xii. ISBN 0-521-59102-3. Unknown parameter |chapterurl= ignored (|chapter-url= suggested) (help)CS1 maint: ref=harv (link)
Houston, Stephen D.; Robertson, John; Stuart, David (2000). "The Language of Classic Maya Inscriptions". Current Anthropology. 41 (3): 321–356. doi:10.1086/300142. ISSN 0011-3204. PMID 10768879.CS1 maint: ref=harv (link)
Hruby, Z. X.; Child, M. B. (2004). "Chontal linguistic influence in Ancient Maya writing". എന്നതിൽ S. Wichmann (സംശോധാവ്.). The linguistics of Maya writin. പുറങ്ങൾ. 13–26.CS1 maint: ref=harv (link)
Kaufman, Terrence (1976). "Archaeological and Linguistic Correlations in Mayaland and Associated Areas of Meso-America". World Archaeology. 8 (1): 101–118. doi:10.1080/00438243.1976.9979655. ISSN 0043-8243.CS1 maint: ref=harv (link)
Kaufman, Terrence; with Justeson, John (2003). "A Preliminary Mayan Etymological Dictionary" (PDF). FAMSI.CS1 maint: ref=harv (link)
Kettunen, Harri; Helmke, Christophe (2020). Introduction to Maya Hieroglyphs (PDF). Wayeb. ശേഖരിച്ചത് 2020-03-19.CS1 maint: ref=harv (link)
Law, D. (2013). "Mayan historical linguistics in a new age". Language and Linguistics Compass. 7 (3): 141–156. doi:10.1111/lnc3.12012.CS1 maint: ref=harv (link)
Lenkersdorf, Carlos (1996). Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales. Lengua y sociedad, naturaleza y cultura, artes y comunidad cósmica (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Mexico City: Siglo XXI. ISBN 968-23-1998-6.CS1 maint: ref=harv (link)
Longacre, Robert (1968). "Systemic Comparison and Reconstruction". എന്നതിൽ Norman A. McQuown (Volume ed.) (സംശോധാവ്.). Handbook of Middle American Indians, Vol. 5: Linguistics. R. Wauchope (General Editor). Austin: University of Texas Press. പുറങ്ങൾ. 117–159. ISBN 0-292-73665-7.CS1 maint: ref=harv (link)
Maxwell, Judith M. (2015). "Change in Literacy and Literature in Highland Guatemala, Precontact to Present". Ethnohistory. 62 (3): 553–572. doi:10.1215/00141801-2890234.CS1 maint: ref=harv (link)
Maxwell, Judith M. (2011). "The path back to literacy". എന്നതിൽ Smith, T. J.; Adams, A. E. (സംശോധകർ.). After the Coup: An Ethnographic Reframing of Guatemala 1954. University of Illinois Press.CS1 maint: ref=harv (link)
Mora-Marín, David (2009). "A Test and Falsification of the 'Classic Chʼoltiʼan' Hypothesis: A Study of Three Proto Chʼolan Markers". International Journal of American Linguistics. 75 (2): 115–157. doi:10.1086/596592.CS1 maint: ref=harv (link)
Mora-Marín, David (2016). "Testing the Proto-Mayan-Mije-Sokean Hypothesis". International Journal of American Linguistics. 82 (2): 125–180. doi:10.1086/685900.CS1 maint: ref=harv (link)
McQuown, Norman A. (1968). "Classical Yucatec (Maya)". എന്നതിൽ Norman A. McQuown (Volume ed.) (സംശോധാവ്.). Handbook of Middle American Indians, Vol. 5: Linguistics. R. Wauchope (General Editor). Austin: University of Texas Press. പുറങ്ങൾ. 201–248. ISBN 0-292-73665-7.CS1 maint: ref=harv (link)
Oxlajuuj Keej Mayaʼ Ajtzʼiibʼ (OKMA) (1993). Mayaʼ chiiʼ. Los idiomas Mayas de Guatemala. Guatemala City: Cholsamaj. ISBN 84-89451-52-4.CS1 maint: ref=harv (link)
Popkin, E (2005). "The emergence of pan-Mayan ethnicity in the Guatemalan transnational community linking Santa Eulalia and Los Angeles". Current Sociology. 53 (4): 675–706. doi:10.1177/0011392105052721.CS1 maint: ref=harv (link)
Rao, S. (2015). Language Futures from Uprooted Pasts: Emergent Language Activism in the Mayan Diaspora of the United States (Thesis). UCLA, MA thesis.CS1 maint: ref=harv (link)
Read, Kay Almere; González, Jason (2000). Handbook of Mesoamerican Mythology. Oxford: ABC-CLIO. ISBN 1-85109-340-0. OCLC 43879188.CS1 maint: ref=harv (link)
Robertson, John (1977). "Proposed revision in Mayan subgrouping". International Journal of American Linguistics. 43 (2): 105–120. doi:10.1086/465466.CS1 maint: ref=harv (link)
Robertson, John (1992). The History of Tense/Aspect/Mood/Voice in the Mayan Verbal Complex. University of Texas Press.CS1 maint: ref=harv (link)
Robertson, John; Houston, Stephen (2002). "El problema del Wasteko: Una perspectiva lingüística y arqueológica". എന്നതിൽ J.P. Laporte; B. Arroyo; H. Escobedo; H. Mejía (സംശോധകർ.). XVI Simposio de InvestigacionesArqueológicas en Guatemala. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala. പുറങ്ങൾ. 714–724.CS1 maint: ref=harv (link)
Sapper, Karl (1912). Über einige Sprachen von Südchiapas. Proceedings of the Seventeenth International Congress of Americanists (1910) (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). പുറങ്ങൾ. 295–320.CS1 maint: ref=harv (link)
Schele, Linda; Freidel, David (1990). A Forest of Kings: The Untold Story of the Ancient Maya. New York: William Morrow and Company. ISBN 0-688-07456-1.CS1 maint: ref=harv (link)
Solá, J. O. (2011). "The origins and formation of the Latino community in Northeast Ohio, 1900 to 2009". Ohio History. 118 (1): 112–129. doi:10.1353/ohh.2011.0014.CS1 maint: ref=harv (link)
Soustelle, Jacques (1984). The Olmecs: The Oldest Civilization in Mexico. New York: Doubleday and Co. ISBN 0-385-17249-4.CS1 maint: ref=harv (link)
Spence, Jack; Dye, David R.; Worby, Paula; de Leon-Escribano, Carmen Rosa; Vickers, George; Lanchin, Mike (August 1998). "Promise and Reality: Implementation of the Guatemalan Peace Accords". Hemispheres Initiatives. ശേഖരിച്ചത് 2006-12-06.CS1 maint: ref=harv (link)
Suárez, Jorge A. (1983). The Mesoamerican Indian Languages. Cambridge Language Surveys. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22834-4.CS1 maint: ref=harv (link)
Tozzer, Alfred M. (1977) [1921]. A Maya Grammar (unabridged republication പതിപ്പ്.). New York: Dover Publications. ISBN 0-486-23465-7.CS1 maint: ref=harv (link)
Wichmann, S. (2006). "Mayan historical linguistics and epigraphy: a new synthesis". Annual Review of Anthropology. 35: 279–294. doi:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123257.CS1 maint: ref=harv (link)
Wichmann, Søren; Brown, Cecil H. (2003). "Contact among some Mayan languages: Inferences from loanwords". Anthropological Linguistics: 57–93.CS1 maint: ref=harv (link)
Wichmann, Søren, സംശോധാവ്. (2004). The linguistics of Maya writing. Utah University Press.CS1 maint: ref=harv (link)

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

 
Maya civilization

Maya architecture
Maya calendar
Mayan languages
Maya mythology
Maya peoples
Maya religion
Maya society

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മായൻ_ഭാഷകൾ&oldid=3491052" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്