[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Cite conference}} replaces the deprecated {{conference reference}}.

Usage summary തിരുത്തുക

Short copyable version തിരുത്തുക

{{cite conference |first= |last= |authorlink= |coauthors= |title= |booktitle= |pages= |publisher= |date= |location= |url= |accessdate= |id= }}
cc

Full version തിരുത്തുക

{{cite conference
 | first = 
 | last = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | date = 
 | year = 
 | month = 
 | title = 
 | conference = 
 | conferenceurl = 
 | booktitle = 
 | editor = 
 | others = 
 | volume = 
 | edition = 
 | publisher = 
 | location = 
 | pages = 
 | url = 
 | format = 
 | accessdate = 
 | doi = 
 | id = 
 | oclc =
}}

Short (common) version തിരുത്തുക

{{cite conference
 | first = 
 | last = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | title = 
 | booktitle = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | date = 
 | location = 
 | url = 
 | accessdate = 
 | id = 
}}

Description of parameters തിരുത്തുക

 • author: Author
  • last works with first to produce last, first
  • authorlink works either with author or with last & first to link to the appropriate article
  • coauthors: allows additional authors
 • date: Full date of publication, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2006-02-17. (Not automatically wikified.)
  • OR: year: Year of publication, and month: Name of the month of publication. If you also have the day, use date instead.
 • title: Title of article. This is a required parameter.
 • conference: Title of the conference.
 • conferenceurl: Website of the conference.
 • booktitle: Title of Proceedings. This is a required parameter. eg: "Proceedings of the conference organizer"
 • editor: No text is added, so labels such as "(ed.)" have to be supplied by user.
 • others: For uses such as "illustrated by Smith" or "trans. Smith".
 • volume: If the proceedings are part of a series.
 • edition: When the book has more than one edition. eg: "2nd edition".
 • pages: 1–2: first page, and optional last page (put an – for the range).
 • publisher: Publisher should not include corporate designation such is "Ltd" or "Inc".
  • location: Place of publication (and not conference place). Produces location: publisher (ignored if the publisher field is not used).
 • doi: The Digital Object Identifier.
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9 or {{LCC|Z253.U69}} or {{ISSN|1111-2220}}
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581
 • url: url of the online article or proceedings.
  • format: Format, e.g. PDF. HTML implied if not specified.
  • accessdate: Full date when item was accessed, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2006-02-17. (Automatically wikified.)

Examples തിരുത്തുക

Wikitext Result
 {{cite conference
 | first = FIRST
 | last = LAST
 | authorlink = Example
 | coauthors = COAUTHORS
 | date = 1996-11-29
 | year = 
 | month = 
 | title = TITLE
 | conference = CONFERENCE
 | conferenceurl = http://www.wikipedia.org/
 | booktitle = BOOKTITLE
 | editor = EDITOR
 | others = OTHERS
 | volume = 1
 | edition = EDITION
 | publisher = PUBLISHER
 | location = LOCATION
 | pages = PAGES
 | url = http://www.wikipedia.org/
 | accessdate = 2006-04-07
 | doi = 1234/5678
 | id = ISBN 1-111-22222-9
 }}

LAST, FIRST (1996-11-29). "TITLE". In EDITOR (ed.). BOOKTITLE. CONFERENCE. Vol. 1. OTHERS (EDITION ed.). LOCATION: PUBLISHER. pp. PAGES. doi:1234/5678. ISBN 1-111-22222-9. Retrieved 2006-04-07. {{cite conference}}: Check |doi= value (help); Cite has empty unknown parameter: |month= (help); External link in |conferenceurl= (help); Unknown parameter |booktitle= ignored (|book-title= suggested) (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |conferenceurl= ignored (|conference-url= suggested) (help)

 {{cite conference
 | author = AUTHOR
 | authorlink = Example
 | year = 2006
 | month = January
 | title = TITLE
 | booktitle = BOOKTITLE
 | url = http://www.wikipedia.com
 | accessdate = 2006-04-07
 | id = ISBN 1-111-22222-9
 }}

COinS തിരുത്തുക

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

See also തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_conference&oldid=1775210" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്