മണ്ണുരസതന്ത്രം മണ്ണിന്റെ രാസസ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള രസതന്ത്രശാഖയാണ്. മണ്ണുരസതന്ത്രത്തെ ധാതുക്കളുടെ ഘടനയും ജൈവവസ്തുക്കളും പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നു.

മണ്ണ് - (i) ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സംയോജിക്കപ്പെട്ടുകിടക്കാത്ത ധാതുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവസ്തുക്കളോ. സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ പ്രകൃത്യായുള്ള മാധ്യമമാണ്.

പാരിസ്ഥിതികമണ്ണുരസതന്ത്രംതിരുത്തുക

പ്രകൃതി മണ്ണുരസതന്ത്രത്തിലൂടെ മലിനീകരണവസ്തുക്കളുടെ വിനാശത്തെ പ്രവചിക്കാം കൂടാതെ അവ പ്രാഥമികമായി മണ്ണിലേക്ക് വിടപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയകളേയും.

ആശയങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മണ്ണുരസതന്ത്രം&oldid=2413313" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്