ഫെലിക്സ് മെൻഡൽസോൺ[n 1] എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജേക്കബ് ലുഡ്വിഗ് ഫെലിക്സ് മെൻഡൽസോൺ ബർതോൽഡി [n 2] (3 ഫെബ്രുവരി 1809 - 4 നവംബർ 1847) ആദ്യകാല റൊമാന്റിക് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ജർമ്മൻ സംഗീതജ്ഞനും, പിയാനിസ്റ്റും, ഓർഗാനിസ്റ്റും, ആയിരുന്നു. സിംഫണികളും, സംഗീതകച്ചേരികൾ, ഓറട്ടോറിയോസ്, പിയാനോ മ്യൂസിക്, ചേമ്പർ സംഗീതം എന്നിവ മെൻഡൽസൊൻറെ കലാസൃഷ്ടികളിൽപ്പെടുന്നു. എ മിഡ്സമ്മർ നൈറ്റ് ഡ്രീം (മെന്ടൽസോൺ), ഇറ്റാലിയൻ സിംഫണി, സ്കോട്ടിഷ് സിംഫണി, ദ ഹെബ്രൈഡ്സ്, വയലിൻ കൻസെർട്ടോ, സ്ട്രിംഗ് ഒക്ടെറ്റ് തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതികളിൽ കവിതകളും നിമിഷ സംഗീതവും ഉൾപ്പെടുന്നു. സോങ്സ് വിത്തൗട്ട് വേർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത സോളോ പിയാനോ കോമ്പോസിഷനാണ്.

Portrait of Mendelssohn by the English miniaturist James Warren Childe, 1839

അവലംബംതിരുത്തുക

Notes

 1. The overwhelming majority of printed sources in English (e.g. see sources in references, and listings of recordings at Amazon.com and elsewhere), use the form "Mendelssohn" and not "Mendelssohn Bartholdy". The Grove Dictionary of Music and Musicians gives "(Jakob Ludwig) Felix Mendelssohn(-Bartholdy)" (note the parentheses) as the entry title, with "Mendelssohn" used in the body text. In German and some other languages the surname "Mendelssohn Bartholdy" (sometimes hyphenated) is generally used.
 2. German: [ˈjaːkɔp ˈluːtvɪç ˈfeːlɪks ˈmɛndl̩szoːn baʁˈtɔldi]

ഉറവിടങ്ങൾതിരുത്തുക

 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Edited by Ernest Newman.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Translated by N. MacFarren.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv (Subscription or UK public library membership required.)
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • Articles in Grove Music Online (subscription required):
  • Todd, R. Larry. "Mendelssohn, Felix". എന്നതിൽ Deane Root (സംശോധാവ്.). Grove Music Online. Oxford University Press. ശേഖരിച്ചത് 14 January 2017.
  • Temperley, Nicholas. "Overture". എന്നതിൽ Deane Root (സംശോധാവ്.). Grove Music Online. Oxford University Press. ശേഖരിച്ചത് 14 January 2017.
  • Daverio, John; Eric Sams. "Schumann, Robert". എന്നതിൽ Deane Root (സംശോധാവ്.). Grove Music Online. Oxford University Press. ശേഖരിച്ചത് 14 January 2017.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv 2 volumes. Edited by Felix's nephew, an important collection of letters and documents about the family.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Translated by M.E. von Glehn.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • Mendelssohn, Felix (1888). Letters of Felix Mendelssohn to Ignaz and Charlotte Moscheles. London and Boston. OCLC 61618461. Edited by F. Moscheles
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Edited by R. Elvers, translated by C. Tomlinson.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • Mercer-Taylor, Peter (editor) (2004). The Cambridge Companion to Mendelssohn. Cambridge Companions to Music. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-53342-2.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Translated by Rolf-Peter Horstmann and Judith Norman.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Translated by Andrew Grey.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv Translated by W. Ashton Ellis.
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv
 • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1/Utilities-ൽ 127 വരിയിൽ : Called with an undefined error condition: maint_ref_harv

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

There are numerous published editions and selections of Mendelssohn's letters.

The main collections of Mendelssohn's original musical autographs and letters are to be found in the Bodleian Library, Oxford University, the New York Public Library, and the Staatsbibliothek in Berlin. The autographs of his letters to Moscheles are in Special Collections at Brotherton Library, University of Leeds.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

വിക്കിചൊല്ലുകളിലെ ഫെലിക്സ് മെൻഡൽസോൺ എന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ലുകൾ ലഭ്യമാണ്‌:
ഫെലിക്സ് മെൻഡൽസോൺ രചിച്ചതോ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ളതോ ആയ മൗലിക കൃതികൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ലഭ്യമാണ്.

Textsതിരുത്തുക

റെക്കോർഡിങ്ങുകൾതിരുത്തുക

See articles on individual works for links to recordings

സംഗീത സ്കോറുകൾതിരുത്തുക

.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫെലിക്സ്_മെൻഡൽസോൺ&oldid=3819526" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്