നിലവിലെ അരയന്നങ്ങളും അവയുടെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന പക്ഷികളുടെ ഓർഡറാണ് ഫീനിക്കോപ്റ്റെറിഫോംസ്. 1888-ൽ ജർമ്മൻ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാക്സ് കാൾ ആന്റൺ ഫോർബ്രിംഗർ ഫീനികോപ്റ്റെറിഫോംസ് എന്ന ക്രമം വിവരിച്ചിരുന്നു. അതിനും മുന്നെ തന്നെ 1867-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് ഹെൻറി ഹക്സ്ലി പേരു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഫീനികോപ്റ്റെറിഫോംസ്
Temporal range: Eocene to recent 50–0 Ma
Flamingos Laguna Colorada.jpg
James's flamingos (Phoenicopterus jamesi)
Scientific classification e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Class: Aves
Clade: Mirandornithes
Order: Phoenicopteriformes
Fürbringer, 1888
Families

Juncitarsus?
Palaelodidae
Phoenicopteridae

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫീനികോപ്റ്റെറിഫോംസ്&oldid=3500626" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്