"കേരള പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
1968 ലെ കേരള പ്രാചീന സ്മാരക പുരാവസ്തു സങ്കേത പുരാവശിഷ്ട ആക്ടിന്റെയും അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രപരോ പുരാതത്വപരമോ കലാശില്പപരമോ ആയ പ്രത്യേകതകളുള്ളതും നൂറു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ നിലനിന്നിട്ടുള്ളതുമായ നിർമ്മിതികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്.<ref>{{Cite web|url=http://www.niyamasabha.org/codes/14kla/session_19/ans/u00322-020320-885840839880-19-14.pdf|title=പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം|access-date=September 29, 2020|last=|first=|date=March 2, 2020|website=|publisher=കേരള നിയമസഭാ വെബ്‍സൈറ്റ്}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.niyamasabha.org/codes/14kla/session_18/answers/s00172-110220-918921845870-18-14.pdf|title=പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം - നിയമസഭ ചോദ്യോത്തരം|access-date=September 29, 2020|last=|first=|date=February 11, 2020|website=|publisher=കേരള നിയമ സഭാ വെബ്‍സൈറ്റ്}}</ref> കേരള പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങൾ ഇവയാണ്.<ref>{{Cite web|url=http://www.keralaculture.org/malayalam/kerala-archeaology-monuments/683|title=കേരള പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങൾ|access-date=September 29, 2020|last=|first=|date=September 29, 2020|website=|publisher=സാംസ്‌കാരികകാര്യ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ}}</ref>
 
{| class="wikitable sortable" styleborder="border: 1px solid black;1"
|-
! '''ക്രമസംഖ്യ'''
 
! '''സ്മാരകത്തിന്റെ പേര്'''
| colspan="2" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 1107px; height: 21px;" | കേരള പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങൾ
! '''ജില്ല'''
|-
|1||[[മടവൂർപ്പാറ ഗുഹാക്ഷേത്രം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 21px;" | ജില്ല
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സ്മാരകത്തിന്റെ പേര്
|-
|2||[[തിരുനാരായണപുരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| rowspan="41" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 861px;" | തിരുവനന്തപുരം
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[മടവൂർപ്പാറ ഗുഹാക്ഷേത്രം]]
|-
|3||[[ത്രിവിക്രമമംഗലം ക്ഷേത്രം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[തിരുനാരായണപുരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം]]
|-
|4||[[നിറമൺകര ക്ഷേത്രം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ത്രിവിക്രമമംഗലം ക്ഷേത്രം]]
|-
|5||[[കിഴക്കേകോട്ട, വെട്ടിമുറിച്ച കോട്ട, പഴവങ്ങാടി കോട്ട, പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട,ശ്രീവരാഹം കോട്ട]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[നിറമൺകര ക്ഷേത്രം]]
|-
|6||[[വിഴിഞ്ഞം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കിഴക്കേകോട്ട, തിരുവനന്തപുരം|കിഴക്കേകോട്ട]], [[വെട്ടിമുറിച്ച കോട്ട, തിരുവനന്തപുരം|വെട്ടിമുറിച്ച കോട്ട]], [[പഴവങ്ങാടി കോട്ട, തിരുവനന്തപുരം|പഴവങ്ങാടി കോട്ട]], [[പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട, തിരുവനന്തപുരം|പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട]],[[ശ്രീവരാഹം കോട്ട, തിരുവനന്തപുരം|ശ്രീവരാഹം കോട്ട]]
|-
|7||[[വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം, അരുവിക്കര]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[വിഴിഞ്ഞം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം]]
|-
|8||[[അമ്മച്ചിപ്ലാവ്, നെയ്യാറ്റിൻകര]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം, അരുവിക്കര]]
|-
|9||[[കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[അമ്മച്ചിപ്ലാവ്|അമ്മച്ചിപ്ലാവ്, നെയ്യാറ്റിൻകര]]
|-
|10||[[പാണ്ഡവൻപാറ]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം]]
|-
|11||[[ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കോട്ടമതിലും, കോട്ട വാതിലുകളും]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പാണ്ഡവൻ പാറ|പാണ്ഡവൻപാറ]]
|-
|12||[[അയ്യിപ്പിള്ള ആശാൻ - അയ്യിനിപ്പിള്ള, ആശാൻ സ്മാരക മണ്ഡപം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം|ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കോട്ടമതിലും, കോട്ട വാതിലുകളും]]
|-
|13||[[ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജډസ്ഥലം, കണ്ണമ്മൂല]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[അയ്യിപ്പിള്ള ആശാൻ]] - [[അയ്യിനിപ്പിള്ള, ആശാൻ സ്മാരക മണ്ഡപം]]
|-
|14||[[ട്രാവൻകൂർ മിലിറ്ററി, ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പാളയം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജന്മസ്ഥലം, [[കണ്ണമ്മൂല]]
|-
|15||[[അയൺവില്ല പാർക്ക്, വഞ്ചിയൂർ]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ട്രാവൻകൂർ മിലിറ്ററി, ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പാളയം]]
|-
|16||[[വടക്കേ നമ്പിമഠം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[അയൺവില്ല പാർക്ക്, വഞ്ചിയൂർ]]
|-
|17||[[പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാർ മഠം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[വടക്കേ നമ്പിമഠം, തിരുവനന്തപുരം]]
|-
|18||[[നിത്യചെലവ് ബംഗ്ലാവ്, രംഗവിലാസം കൊട്ടാരം, ഔട്ട് ഹൗസും]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാർ മഠം, തിരുവനന്തപുരം]]
|-
|19||[[രംഗവിലാസം കൊട്ടാരം, അനക്സ്]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[നിത്യചെലവ് ബംഗ്ലാവ്, തിരുവനന്തപുരം|നിത്യചെലവ് ബംഗ്ലാവ്]], [[രംഗവിലാസം കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം|രംഗവിലാസം കൊട്ടാരം]], ഔട്ട് ഹൗസും
|-
|20||[[തേവാരപ്പുര]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | രംഗവിലാസം കൊട്ടാരം, അനക്സ്
|-
|21||[[കോപ്പുപ്പുര]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[തേവാരപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം|തേവാരപ്പുര]]
|-
|22||[[സുന്ദരവിലാസം കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കോപ്പുപ്പുര
|-
|23||[[ചൊക്കത്താൾ മണ്ഡപം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[സുന്ദരവിലാസം കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം|സുന്ദരവിലാസം കൊട്ടാരം]]
|-
|24||[[ചെല്ലംവക]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ചൊക്കത്താൾ മണ്ഡപം, തിരുവനന്തപുരം|ചൊക്കത്താൾ മണ്ഡപം]]
|-
|25||[[ഉത്സവമഠം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചെല്ലംവക
|-
|26||[[രാമനാമമഠം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ഉത്സവമഠം കൊട്ടാരം|ഉത്സവമഠം]]
|-
|27||[[നവരാത്രി മണ്ഡപം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[രാമനാമമഠം, തിരുവനന്തപുരം|രാമനാമമഠം]]
|-
|28||[[കൃഷ്ണവിലാസം കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[നവരാത്രി മണ്ഡപം, തിരുവനന്തപുരം|നവരാത്രി മണ്ഡപം]]
|-
|29||[[പേഷ്കാർ ഓഫീസ്]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കൃഷ്ണവിലാസം കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം|കൃഷ്ണവിലാസം കൊട്ടാരം]]
|-
|30||[[കുഴിമാളിക]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പേഷ്കാർ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം|പേഷ്കാർ ഓഫീസ്]]
|-
|31||[[ഭജനപ്പുര മാളിക]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കുഴിമാളിക, തിരുവനന്തപുരം|കുഴിമാളിക]]
|-
|32||[[അനന്തവിലാസം കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ഭജനപ്പുര മാളിക, തിരുവനന്തപുരം|ഭജനപ്പുര മാളിക]]
|-
|33||[[കുതിരമാളിക]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[അനന്തവിലാസം കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം|അനന്തവിലാസം കൊട്ടാരം]]
|-
|34||[[അനന്തവിലാസം കൊട്ടാരം ഔട്ട് ഹൗസ്]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പുത്തൻ മാളിക കൊട്ടാരം|കുതിരമാളിക]]
|-
|35||[[മൂടത്തു മഠം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അനന്തവിലാസം കൊട്ടാരം ഔട്ട് ഹൗസ്
|-
|36||[[ശ്രീപാദം കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[മൂടത്തു മഠം, തിരുവനന്തപുരം|മൂടത്തു മഠം]]
|-
|37||[[കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ശ്രീപാദം കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം|ശ്രീപാദം കൊട്ടാരം]]
|-
|38||[[സരസ്വതി വിലാസം കൊട്ടാരം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം]]
|-
|39||[[കവടിയാർ കൊട്ടാരം സമുച്ചയം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[സരസ്വതി വിലാസം കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരം|സരസ്വതി വിലാസം കൊട്ടാരം]]
|-
|40||[[പേരാറ്റിൽ വഴിയമ്പലം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കവടിയാർ കൊട്ടാരം|കവടിയാർ കൊട്ടാരം സമുച്ചയം]]
|-
|41||[[ഡോ. പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മ ഗൃഹം]]||[[തിരുവനന്തപുരം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പേരാറ്റിൽ വഴിയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം|പേരാറ്റിൽ വഴിയമ്പലം]]
|-
|42||[[കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം, ചടയമംഗലം]]||[[കൊല്ലം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ഡോ. പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മ ഗൃഹം]]
|-
|43||[[ചേന്നമത്തു ക്ഷേത്രം, ചാത്തന്നൂർ]]||[[കൊല്ലം]]
 
| rowspan="5" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 105px;" | കൊല്ലം
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം|കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം, ചടയമംഗലം]]
|-
|44||[[പുനലൂർ തൂക്കു പാലം]]||[[കൊല്ലം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ചേന്നമത്തു ക്ഷേത്രം, ചാത്തന്നൂർ]]
|-
|45||[[മാടൻ കാവ്]]||[[കൊല്ലം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പുനലൂർ തൂക്കുപാലം|പുനലൂർ തൂക്കു പാലം]]
|-
|46||[[ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി, സമാധി സ്മാരകം]]||[[കൊല്ലം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[മാടൻ കാവ്, കൊല്ലം|മാടൻ കാവ്]]
|-
|47||[[പൂതങ്കര ശ്മാശാനം]]||[[പത്തനംതിട്ട]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പന്മന ആശ്രമം|ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി, സമാധി സ്മാരകം]]
|-
|48||[[തൃക്കാക്കുടി ക്ഷേത്രം, കവിയൂർ]]||[[പത്തനംതിട്ട]]
 
| rowspan="3" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 63px;" | പത്തനംതിട്ട
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[പൂതങ്കര ശ്മാശാനം, പത്തനംതിട്ട|പൂതങ്കര ശ്മാശാനം]]
|-
|49||[[കമ്പിത്താൻ കൽമണ്ഡപം, അടൂർ]]||[[പത്തനംതിട്ട]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[തൃക്കാക്കുടി ക്ഷേത്രം, കവിയൂർ]]
|-
|50||[[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, കരുനാഗപ്പള്ളി]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കമ്പിത്താൻ കൽമണ്ഡപം, അടൂർ]]
|-
|51||[[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, മാവേലിക്കര]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| rowspan="13" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 273px;" | ആലപ്പുഴ
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, കരുനാഗപ്പള്ളി]]
|-
|52||[[മുതവഴി, ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, മാവേലിക്കര]]
|-
|53||[[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, കരുമാടിക്കുട്ടൻ]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[മുതവഴി, ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം]]
|-
|54||[[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, ഭരണിക്കാവ്]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കരുമാടിക്കുട്ടൻ|ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, കരുമാടിക്കുട്ടൻ]]
|-
|55||[[നരസിംഹക്ഷേത്രം, ചാത്തൻകുളങ്ങര]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ബുദ്ധ വിഗ്രഹം, ഭരണിക്കാവ്]]
|-
|56||[[കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[നരസിംഹക്ഷേത്രം, ചാത്തൻകുളങ്ങര]]
|-
|57||[[പായ്ക്കപ്പലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും, കടക്കരപ്പള്ളി, ചേർത്തല]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം]]
|-
|58||[[ശ്രീ കാർത്ത്യായിനി ക്ഷേത്രം, കുട്ടമ്പേരൂർ]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[കടക്കരപ്പള്ളി, ചേർത്തല|പായ്ക്കപ്പലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും, കടക്കരപ്പള്ളി, ചേർത്തല]]
|-
|59||[[ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ഭവനം, വരനാട് നടുവിലെ കോവിലകം]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ശ്രീ കാർത്ത്യായിനി ക്ഷേത്രം, കുട്ടമ്പേരൂർ]]
|-
|60||[[സെൻറ് റാഫേൽ പള്ളി]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[വാരനാട് നടുവിലെ കോവിലകം, ചേർത്തല|ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ഭവനം, വാരനാട് നടുവിലെ കോവിലകം]]
|-
|61||[[ശ്രീ ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർ കുര്യാലയും, ഔഷധക്കാവും]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[സെൻറ് റാഫേൽ പള്ളി]]
|-
|62||[[മാന്നാർ തൃക്കുരട്ടി, ശ്രീമഹാദേവർ ക്ഷേത്രം]]||[[ആലപ്പുഴ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ശ്രീ ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർ കുര്യാല, ചേർത്തല|ശ്രീ ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർ കുര്യാലയും, ഔഷധക്കാവും]]
|-
|63||[[പുണ്ഡരീകപുരം ക്ഷേത്രം]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | [[ശ്രീമഹാദേവർ ക്ഷേത്രം തൃക്കുരട്ടി, മാന്നാർ|മാന്നാർ തൃക്കുരട്ടി, ശ്രീമഹാദേവർ ക്ഷേത്രം]]
|-
|64||[[ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം,തൃക്കൊടിത്താനം]]||[[കോട്ടയം]]
 
| rowspan="8" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 168px;" | കോട്ടയം
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പുണ്ഡരീകപുരം ക്ഷേത്രം
|-
|65||[[പഴയ സെമിനാരി]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം,തൃക്കൊടിത്താനം
|-
|66||[[സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, ചെമ്പിലരയന്റെ ഭവനം]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പഴയ സെമിനാരി
|-
|67||[[സെൻറ് മേരീസ് പള്ളി & സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ പള്ളി]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, ചെമ്പിലരയന്റെ ഭവനം
|-
|68||[[രുദ്രാക്ഷശില, തിരുനക്കര]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സെൻറ് മേരീസ് പള്ളി & സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ പള്ളി
|-
|69||[[വെണ്ണിമല ശ്രീ രാമ- ലക്ഷമണ ക്ഷേത്രം, കുളം, ഗുഹ]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | രുദ്രാക്ഷശില, തിരുനക്കര
|-
|70||[[ശ്രീധർമ്മ ക്ഷേത്രം, പൂഞ്ഞാർ]]||[[കോട്ടയം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വെണ്ണിമല ശ്രീ രാമ- ലക്ഷമണ ക്ഷേത്രം, കുളം, ഗുഹ
|-
|71||[[അണ്ണാമല നാഥരു ക്ഷേത്രം, കാരിക്കോട്]]||[[ഇടുക്കി]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശ്രീധർമ്മ ക്ഷേത്രം, പൂഞ്ഞാർ
|-
|72||[[എഴുത്തുപുര, മറയൂർ]]||[[ഇടുക്കി]]
 
| rowspan="5" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 105px;" | ഇടുക്കി
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അണ്ണാമല നാഥരു ക്ഷേത്രം, കാരിക്കോട്
|-
|73||[[മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം, തേക്കടി]]||[[ഇടുക്കി]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | എഴുത്തുപുര, മറയൂർ
|-
|74||[[തിട്ടവയൽ, കോവിൽകടവ്, മറയൂർ]]||[[ഇടുക്കി]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം, തേക്കടി
|-
|75||[[കണ്ണകയം ഹിൽ, പുലയ സെറ്റിൽമെൻറ്, കോവിൽക്കടവ് മാർക്കറ്റ്]]||[[ഇടുക്കി]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തിട്ടവയൽ, കോവിൽകടവ്, മറയൂർ
|-
|76||[[ശിലാലിഖിതം ഹീബ്രു ലിപികൾ, ചേന്ദമംഗലം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കണ്ണകയം ഹിൽ, പുലയ സെറ്റിൽമെൻറ്, കോവിൽക്കടവ് മാർക്കറ്റ്
|-
|77||[[പള്ളിപ്പുറം കോട്ട]]||[[എറണാകുളം]]
 
| rowspan="28" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 588px;" | എറണാകുളം
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശിലാലിഖിതം ഹീബ്രു ലിപികൾ, ചേന്ദമംഗലം
|-
|78||[[മഞ്ഞപ്ര ക്ഷേത്രം, ആലുവ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പള്ളിപ്പുറം കോട്ട
|-
|79||[[കല്ലിൽക്ഷേത്രം, അരമന്നൂർ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മഞ്ഞപ്ര ക്ഷേത്രം, ആലുവ
|-
|80||[[കോട്ടായിൽ കോവിലകം, ചേന്ദമംഗലം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കല്ലിൽക്ഷേത്രം, അരമന്നൂർ
|-
|81||[[വൈപ്പിൻക്കോട്ട സെമിനാരി, ചേന്ദമംഗലം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കോട്ടായിൽ കോവിലകം, ചേന്ദമംഗലം
|-
|82||[[ശിലാലിഖിതം, ചേന്ദമംഗലം, പറവൂർ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വൈപ്പിൻക്കോട്ട സെമിനാരി, ചേന്ദമംഗലം
|-
|83||[[പഴയ കച്ചേരി കെട്ടിടം (യു.സി.കോളേജ്, ആലുവ)]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശിലാലിഖിതം, ചേന്ദമംഗലം, പറവൂർ
|-
|84||[[പാഴൂർ, പെരുംതൃക്കോവിൽ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പഴയ കച്ചേരി കെട്ടിടം (യു.സി.കോളേജ്, ആലുവ)
|-
|85||[[ഉളിയന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ആലുവ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പാഴൂർ, പെരുംതൃക്കോവിൽ
|-
|86||[[അരിയിട്ടുവാഴ്ച കൊട്ടാരം, മട്ടാഞ്ചേരി]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഉളിയന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ആലുവ
|-
|87||[[ഊരമന നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, മൂവാറ്റുപ്പുഴ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അരിയിട്ടുവാഴ്ച കൊട്ടാരം, മട്ടാഞ്ചേരി
|-
|88||[[തിരുനായത്തോട് ശിവനാരായണ ക്ഷേത്രം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഊരമന നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, മൂവാറ്റുപ്പുഴ
|-
|89||[[തിരുമാറാടി ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തിരുനായത്തോട് ശിവനാരായണ ക്ഷേത്രം
|-
|90||[[ജൂതപ്പള്ളി]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തിരുമാറാടി ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
|-
|91||[[ബാസ്റ്റ്യൻ ബംഗ്ലാവ്, ഫോർട്ടു കൊച്ചി]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ജൂതപ്പള്ളി
|-
|92||[[ഹിൽപാലസ് തൃപ്പുണിത്തുറ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ബാസ്റ്റ്യൻ ബംഗ്ലാവ്, ഫോർട്ടു കൊച്ചി
|-
|93||[[ജ്യൂയിഷ് സെന്റർ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഹിൽപാലസ് തൃപ്പുണിത്തുറ
|-
|94||[[സെൻറ് ജോർജ്ജ് പള്ളി, വരാപ്പുഴ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ജ്യൂയിഷ് സെന്റർ
|-
|95||[[മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുമാറായിക്കുളം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സെൻറ് ജോർജ്ജ് പള്ളി, വരാപ്പുഴ
|-
|96||[[കടമറ്റം പള്ളി]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുമാറായിക്കുളം
|-
|97||[[നരസിംഹംമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, കൈപ്പട്ടൂർ]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കടമറ്റം പള്ളി
|-
|98||[[സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളി]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | നരസിംഹംമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, കൈപ്പട്ടൂർ
|-
|99||[[തെക്കുംഭാഗം സിനഗോഗ്]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളി
|-
|100||[[ശ്രീ ധർമ്മശാസ്സാ ക്ഷേത്രം ഊരമന]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തെക്കുംഭാഗം സിനഗോഗ്
|-
|101||[[പാലിയം കോവിലകം]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശ്രീ ധർമ്മശാസ്സാ ക്ഷേത്രം ഊരമന
|-
|102||[[പാലിയം നാലുകെട്ട്]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പാലിയം കോവിലകം
|-
|103||[[കറുത്ത ജ്യൂയിഷ് സിനഗോഗ്]]||[[എറണാകുളം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പാലിയം നാലുകെട്ട്
|-
|104||[[പോർക്കളം ക്ഷേത്രപറമ്പ്]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കറുത്ത ജ്യൂയിഷ് സിനഗോഗ്
|-
|105||[[കിഴ്തളി ക്ഷേത്രം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| rowspan="33" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 693px;" | തൃശ്ശൂർ
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പോർക്കളം ക്ഷേത്രപറമ്പ്
|-
|106||[[വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തിലെ സപ്തപർണ്ണ മരത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഗരാജ, നാഗയക്ഷി വിഗ്രഹങ്ങൾ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കിഴ്തളി ക്ഷേത്രം
|-
|107||[[സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ സ്മാരകം (വടക്കേചിറ കൊട്ടാരം തോപ്പ് )]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തിലെ സപ്തപർണ്ണ മരത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഗരാജ, നാഗയക്ഷി വിഗ്രഹങ്ങൾ
|-
|108||[[ശക്‌തൻ തമ്പുരാന്റെ സ്മാരകം, കൊച്ചി രാജാവിന്റെ സ്മാരകം (വടക്കേചിറ കൊട്ടാരം തോപ്പ് )]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ സ്മാരകം (വടക്കേചിറ കൊട്ടാരം തോപ്പ് )
|-
|109||[[ചേരമാൻ പറമ്പ്]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശക്‌തൻ തമ്പുരാന്റെ സ്മാരകം, കൊച്ചി രാജാവിന്റെ സ്മാരകം (വടക്കേചിറ കൊട്ടാരം തോപ്പ് )
|-
|110||[[ഹാരികന്യകാ ക്ഷേത്രം, അരിയന്നൂർ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചേരമാൻ പറമ്പ്
|-
|111||[[നെടുങ്കോട്ട അഥവാ കൃഷ്ണൻ കോട്ട]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഹാരികന്യകാ ക്ഷേത്രം, അരിയന്നൂർ
|-
|112||[[ശിലാസ്മാരകം (2 എണ്ണം)]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | നെടുങ്കോട്ട അഥവാ കൃഷ്ണൻ കോട്ട
|-
|113||[[വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടവാതിൽ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശിലാസ്മാരകം (2 എണ്ണം)
|-
|114||[[വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജചിഹ്നത്തോടുകൂടിയ കോട്ടവാതിൽ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടവാതിൽ
|-
|115||[[ആനപ്പന്തലിലെ മഹാശിലായുഗാവശിഷ്ട്ടം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജചിഹ്നത്തോടുകൂടിയ കോട്ടവാതിൽ
|-
|116||[[താഴക്കാട് പള്ളിയിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ, താഴക്കാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ലിഖിതങ്ങളോടുകൂടിയ കരിങ്കൽ പാളി]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ആനപ്പന്തലിലെ മഹാശിലായുഗാവശിഷ്ട്ടം
|-
|117||[[മുകുന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തിന്‌ ചുറ്റുമുള്ള കിടങ്ങുകളും പുരാതന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | താഴക്കാട് പള്ളിയിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ, താഴക്കാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ലിഖിതങ്ങളോടുകൂടിയ കരിങ്കൽ പാളി
|-
|118||[[മെൻഹിർ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മുകുന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തിന്‌ ചുറ്റുമുള്ള കിടങ്ങുകളും പുരാതന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും
|-
|119||[[പൗരാണിക ഗുഹ, കോട്ടപ്പുറം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മെൻഹിർ
|-
|120||[[മെഗാലിത്തിക് സ്മാരകം, പുഴക്കൽ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പൗരാണിക ഗുഹ, കോട്ടപ്പുറം
|-
|121||[[പോർട്ട്ഹോൾ സ്മാരകം, കാറളം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മെഗാലിത്തിക് സ്മാരകം, പുഴക്കൽ
|-
|122||[[തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പോർട്ട്ഹോൾ സ്മാരകം, കാറളം
|-
|123||[[കോട്ടപ്പുറം കോട്ട]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
|-
|124||[[ഇരുനിലക്കോട് ശിവക്ഷേത്രം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കോട്ടപ്പുറം കോട്ട
|-
|125||[[വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തോടു ചേർന്നുള്ള പഴയ കോട്ട]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഇരുനിലക്കോട് ശിവക്ഷേത്രം
|-
|126||[[മെഗാലിത്തിക് സ്മാരകം (റ്റി .ബി ആശുപത്രിയുടെ സമീപം)]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വടക്കേചിറ കൊട്ടാരത്തോടു ചേർന്നുള്ള പഴയ കോട്ട
|-
|127||[[ശക്‌തൻ തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | മെഗാലിത്തിക് സ്മാരകം (റ്റി .ബി ആശുപത്രിയുടെ സമീപം)
|-
|128||[[വേലൂർപ്പള്ളി (അർണോസ് പാതിരിയുടെ താമസസ്ഥലം)]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശക്‌തൻ തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരം
|-
|129||[[കൊത്താലിക്കുന്ന് ഗുഹ]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വേലൂർപ്പള്ളി (അർണോസ് പാതിരിയുടെ താമസസ്ഥലം)
|-
|130||[[തളി നെടുമ്പ്രയൂർ ശിവക്ഷേത്രം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കൊത്താലിക്കുന്ന് ഗുഹ
|-
|131||[[ചേറ്റുവ കോട്ട]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തളി നെടുമ്പ്രയൂർ ശിവക്ഷേത്രം
|-
|132||[[കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ തമ്പുരാൻ കോവിലകം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചേറ്റുവ കോട്ട
|-
|133||[[സെൻറ് മേരീസ് പള്ളി കൽപ്പറമ്പ്]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ തമ്പുരാൻ കോവിലകം
|-
|134||[[കൊല്ലംകോട് കൊട്ടാരം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സെൻറ് മേരീസ് പള്ളി കൽപ്പറമ്പ്
|-
|135||[[സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ ജന്മഗൃഹം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കൊല്ലംകോട് കൊട്ടാരം
|-
|136||[[ചിറക്കൽ കൊട്ടാരം]]||[[തൃശ്ശൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ ജന്മഗൃഹം
|-
|137||[[കാട്ടിൽമഠം]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചിറക്കൽ കൊട്ടാരം
|-
|138||[[തുഞ്ചൻ ഗുരുമഠം, ചിറ്റൂർ]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| rowspan="8" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 168px;" | പാലക്കാട്
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കാട്ടിൽമഠം
|-
|139||[[ചെങ്കൽ ഗുഹ]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തുഞ്ചൻ ഗുരുമഠം, ചിറ്റൂർ
|-
|140||[[തോലന്റെ കട്ടിൽ]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചെങ്കൽ ഗുഹ
|-
|141||[[നന്നങ്ങാടി, പുത്തന്നൂർ]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തോലന്റെ കട്ടിൽ
|-
|142||[[വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, പന്നിയൂർ]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | നന്നങ്ങാടി, പുത്തന്നൂർ
|-
|143||[[അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, തിരുമിറ്റക്കോട്]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, പന്നിയൂർ
|-
|144||[[ചെങ്കൽ ഗുഹകൾ പോർട്ട് ഹോളുകൾ]]||[[പാലക്കാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, തിരുമിറ്റക്കോട്
|-
|145||[[ശ്രീ വെങ്കിടതേവർ ക്ഷേത്രം]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചെങ്കൽ ഗുഹകൾ പോർട്ട് ഹോളുകൾ
|-
|146||[[തിരുനാവായിലെ ചങ്ങംപള്ളി കളരി, പഴുക്കാ മണ്ഡപം, നിലപാടുതറ, മരുന്നറ, മണിക്കിണർ]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| rowspan="8" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 168px;" | മലപ്പുറം
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ശ്രീ വെങ്കിടതേവർ ക്ഷേത്രം
|-
|147||[[ഇരവിമംഗലം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തിരുനാവായിലെ ചങ്ങംപള്ളി കളരി, പഴുക്കാ മണ്ഡപം, നിലപാടുതറ, മരുന്നറ, മണിക്കിണർ
|-
|148||[[തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കാഫീസ് കെട്ടിടം]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഇരവിമംഗലം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം
|-
|149||[[വില്യം ജോൺ ഡങ്കോൺ റാവലിന്റെ ശവകുടീരം, തിരൂരങ്ങാടി]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കാഫീസ് കെട്ടിടം
|-
|150||[[സബ് രജിസ്റ്റ്രാർ ഓഫീസ്, തിരൂരങ്ങാടി]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വില്യം ജോൺ ഡങ്കോൺ റാവലിന്റെ ശവകുടീരം, തിരൂരങ്ങാടി
|-
|151||[[തൃപ്പങ്ങോട്‌ മഹാശിവക്ഷേത്രം]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | സബ് രജിസ്റ്റ്രാർ ഓഫീസ്, തിരൂരങ്ങാടി
|-
|152||[[കരിക്കാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം]]||[[മലപ്പുറം]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തൃപ്പങ്ങോട്‌ മഹാശിവക്ഷേത്രം
|-
|153||[[വാസ്കോഡഗാമ ആദ്യമായി കാപ്പാട് വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലവും സ്മാരക സ്തൂപവും]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കരിക്കാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം
|-
|154||[[കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ഭവനം കോട്ടയ്ക്കൽ]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| rowspan="8" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 168px;" | കോഴിക്കോട്
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | വാസ്കോഡഗാമ ആദ്യമായി കാപ്പാട് വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലവും സ്മാരക സ്തൂപവും
|-
|155||[[ടിപ്പുസുൽത്താൻകോട്ട (പാറമുക്ക് കോട്ട)]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ഭവനം കോട്ടയ്ക്കൽ
|-
|156||[[കൽപ്പത്തൂർ പരദേവതക്ഷേത്രം]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ടിപ്പുസുൽത്താൻകോട്ട (പാറമുക്ക് കോട്ട)
|-
|157||[[കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ജുമാ അത്ത് പള്ളി കോട്ടയ്ക്കൽ]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കൽപ്പത്തൂർ പരദേവതക്ഷേത്രം
|-
|158||[[ചെങ്കൽ ഗുഹ, മാണിയൂർ]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ജുമാ അത്ത് പള്ളി കോട്ടയ്ക്കൽ
|-
|159||[[ലോകനാർ കാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചെങ്കൽ ഗുഹ, മാണിയൂർ
|-
|160||[[പഴയ സബ് രജിസ്റ്റ്രാർഓഫീസ് മന്ദിരം, കുറ്റ്യാടി]]||[[കോഴിക്കോട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ലോകനാർ കാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
|-
|161||[[കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ശവകുടീരം]]||[[വയനാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പഴയ സബ് രജിസ്റ്റ്രാർഓഫീസ് മന്ദിരം, കുറ്റ്യാടി
|-
|162||[[എടയ്ക്കൽ ഗുഹ]]||[[വയനാട്]]
 
| rowspan="4" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 84px;" | വയനാട്
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ശവകുടീരം
|-
|163||[[അമ്പലവയൽ മിലിറ്ററി ബാരക്സ്]]||[[വയനാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | എടയ്ക്കൽ ഗുഹ
|-
|164||[[പള്ളിയറ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം]]||[[വയനാട്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അമ്പലവയൽ മിലിറ്ററി ബാരക്സ്
|-
|165||[[ഏഴിമല കോട്ട]]||[[കണ്ണൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പള്ളിയറ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
|-
|166||[[തൊടീക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം]]||[[കണ്ണൂർ]]
 
| rowspan="4" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 84px;" | കണ്ണൂർ
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ഏഴിമല കോട്ട
|-
|167||[[അറയ്ക്കൽ കൊട്ടാരം]]||[[കണ്ണൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | തൊടീക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം
|-
|168||[[പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ]]||[[കണ്ണൂർ]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അറയ്ക്കൽ കൊട്ടാരം
|-
|169||[[പൊയിൽ കോട്ട]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
|-
|170||[[ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| rowspan="8" style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #ffffff; width: 260px; height: 168px;" | കാസർഗോഡ്
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പൊയിൽ കോട്ട
|-
|171||[[പീലിക്കോട് ഗുഹ]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട
|-
|172||[[അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പീലിക്കോട് ഗുഹ
|-
|173||[[അരിക്കാടി ക്ഷേത്രം]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം
|-
|174||[[പുതിയ കോട്ട, ഹോസ്ദുർഗ്]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | അരിക്കാടി ക്ഷേത്രം
|-
|175||[[ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രം, കൊട്ടാരം ഉദിനൂർ]]||[[കാസർഗോഡ്]]
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | പുതിയ കോട്ട, ഹോസ്ദുർഗ്
|-
|176||[[ബന്തഡുക്ക കോട്ട]]||[[കാസർഗോഡ്]]
|}
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രം, കൊട്ടാരം ഉദിനൂർ
|-
 
| style="border: 1px solid black; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; font-size: 12pt; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; text-align: left; background-color: #ffffff; width: 847px; height: 21px;" | ബന്തഡുക്ക കോട്ട
 
|}
 
== അവലംബം ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3449127" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്