പാണ്ടിയാറ് കേരളത്തിലെ നദിയായ ചാലിയാറിന്റെ ഒരു പോഷകനദിയാണ്. കേരളത്തിലെ നീളം കൂടിയ നദികളിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് ചാലിയാറിനുള്ളത്. (169 കിലോമീറ്റർ നീളം)

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

ചാലിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാണ്ടിയാറ്&oldid=1697299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്