കരിമ്പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

കേരളത്തിലെ നദിയായ ചാലിയാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷകനദിയാണ് കരിമ്പുഴ . നിലമ്പൂരിനടുത്തുള്ള ചാലിയാർമുക്കിൽ വെച്ച് ഈ നദി ചാലിയാറിൽ ചേരുന്നു. കരിമ്പുഴ പാലത്തിനടുത്തു വെച്ച് മറ്റൊരു പോഷകനദിയായ പുന്നപ്പുഴ കരിമ്പുഴയൊട് ചേരുന്നു. കേരളത്തിലെ നീളം കൂടിയ നദികളിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് ചാലിയാറിനുള്ളത്. (169 കിലോമീറ്റർ നീളം)

ഇവയും കാണുകEdit

ചാലിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾEdit