പണിയർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. മലയാളത്തിേട് നല്ല ചായ്വ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഇത്. എന്നാൽ ലിപിയില്ല.

പൊതു സമൂഹത്തിൽ മലയാളം തന്നെയാണ് . എന്നാൽ വീട്ടിൽ, കോളനിയിൽ ആശയ വിനിമയത്തിന് പണിയ ഭാഷ തന്നെയാണ് സാധാരണം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പണിയഭാഷ&oldid=3391635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്