നായത്തോട്

എറണാകുളം‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് നായത്തോട്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ കവിയും ഉപന്യാസകാരനും സർവ്വകലാശാല അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്ന ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻറെ ജന്മദേശമാണു നായത്തോട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നായത്തോട്&oldid=2467568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്