വിൻസന്റ് വാൻഗോഗിന്റെ "നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ"

നിസ്സ്വാർത്ഥമായ പരസ്നേഹഭാവത്തിന്റെ മാതൃക അവതരിപ്പിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായൊരു അന്യാപദേശമാണ് നല്ല ശമരിക്കാരന്റെ ഉപമ. പുതിയനിയമത്തിലെ ചതുർസുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കഥ കാണുന്നത്. അതനുസരിച്ച്, യെരുശലേമിൽ നിന്നു യെറീക്കോയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി. അവർ അയാളെ കവർച്ച ചെയ്തശേഷം മൃതപ്രായനായി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. താമസിയാതെ ഒരു പുരോഹിതനും, ദേവാലയശുശ്രൂഷികളുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ട ലേവായനും ആ വഴി വന്നെങ്കിലും അവർ അയാളെ കാണാത്തമട്ടിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ഒടുവിൽ, യഹൂദർ പൊതുവേ താഴ്ന്നവരായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ശമരിയാക്കാരിൽ പെട്ട ഒരുവൻ ആ വഴി വന്നു. നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞ ശമരിയാക്കാരൻ അയാളെ നിർല്ലോഭം സഹായിക്കുന്നു.[1]

പാഠംതിരുത്തുക

എബ്രായബൈബിളിൽ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലെ "നിന്നപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരയേയും സ്നേഹിക്കുക" എന്ന പ്രബോധനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, "ആരാണ് എന്റെ അയൽക്കാരൻ?" എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് യേശു പ്രസിദ്ധമായ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിന്റെ പാഠം ഇതാണ്:‌

ഒരു നിയമജ്ഞൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന്, അവനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ചോദിച്ചു. "ഞാൻ നിത്യജീവന് അവകാശി ആയിത്തീരുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം." അവൻ അവനോട്, "ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നീ എന്തു വായിക്കുന്നു" എന്നു ചോദിച്ചതിന് അവൻ, "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും, അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെതന്നെ സ്നേഹിക്കേണം എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു" എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവനോട്, "നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി; അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും" എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് യേശുവിനോട് "ആരാണ് എന്റെ അയൽക്കാരൻ" എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു:


"ഒരു മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിൽ നിന്നു യെറീക്കോവിലേക്കു പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മുറിവേല്പിച്ചു അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടു പോയി. ആ വഴി യദൃച്ഛയാ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നെങ്കിലും അവനെ കണ്ടിട്ടു മാറി കടന്നു പോയി. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവായനും ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടു മാറി കടന്നുപോയി. ഒരു ശമര്യക്കാരനോ വഴിപോകയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു അരികെ ചെന്നു. എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തന്റെ യാത്രാമൃഗത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി രക്ഷചെയ്തു. പിറ്റെന്നാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടു വെള്ളിക്കാശെടുത്തു വഴിയമ്പലക്കാരന്നു കൊടുത്തിട്ട് "ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം; അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ തന്നു കൊള്ളാം" എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു."

"കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട അവന് ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ അയൽക്കാരനായിത്തീർന്നു എന്നു നിനക്കു തോന്നുന്നു?" "അവനോടു കരുണ കാണിച്ചവൻ" എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, "നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ക" എന്നു പറഞ്ഞു.

വിലയിരുത്തൽതിരുത്തുക

 
"നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ", ഫ്രെഞ്ച് ചിത്രകാരൻ എയ്മേ മൊറോട്ടിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ

യാഥാസ്ഥിതികയഹൂദർ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ശമരിയാക്കാരിൽ ഒരുവനെ ഈവിധം നന്മസ്വരൂപനായി ചിത്രീകരിച്ചത് യേശുവിന്റെ യഹൂദശ്രോതാക്കളെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കണം. വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിക്കുംവിധമുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രകോപനപരമായ പ്രബോധനശൈലിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ അന്യാപദേശം.

ഹിപ്പോയിലെ അഗസ്റ്റിനെപ്പോലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, പാപാവസ്ഥയിൽ മരണത്തോടടുത്ത ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപമായി നല്ല ശമരിയാക്കാരനെ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യാഖ്യാനം അന്യാപദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ടാർത്ഥവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണെന്നും താൻ അവതരിപ്പിച്ച നവസാന്മാർഗ്ഗികത പിന്തുടരേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നു വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു ഇതിലെന്നും മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്നു.

ഈ കഥയുടെ ലാളിത്യവും സൗന്ദര്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ചിത്രകാരന്മാരേയും, ശില്പികളേയും, കവികളേയും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപരിചതനെ സഹായിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള "നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ" എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് ഈ കഥയാണ്. ആശുപത്രികൾക്കും, ജീവകാരുണ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ പേരിടുക പതിവാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷം 10:25-37