തുപ്പാണ്ടിപ്പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

തൂതപ്പുഴയുടെ ഒരു കൈവഴിയാണ് തുപ്പാണ്ടിപ്പുഴ. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ.

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾതിരുത്തുക

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തുപ്പാണ്ടിപ്പുഴ&oldid=2375084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്