അമ്പൻ‌കടവ്

ഇന്ത്യയിലെ നദി

തൂതപ്പുഴയുടെ ഒരു കൈവഴിയാണ് അമ്പൻ‌കടവ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമ്പൻ‌കടവ്&oldid=2375087" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്