തുപ്പനാടുപുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകയാണ്തുപ്പനാടുപുഴ. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ.

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾതിരുത്തുക

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തുപ്പനാടുപുഴ&oldid=3747652" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്