അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിനോസർ ആണ് ടാലിറൂറസ് (/ˌtæləˈrʊərəs/ TAL-ə-ROOR-əs. അങ്കയ്ലോസൗർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, കവചമുള്ള, ദിനോസർ ആയിരുന്നു ഇവ.[1]   

ടലിറൂറസ്
Temporal range: Late Cretaceous, 102–86 Ma
Dinosaurium, Talarurus plicatospineus 2.jpg
Frontal view of the mounted skeleton cast in Czech Republic
Scientific classification e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Clade: Dinosauria
Order: Ornithischia
Family: Ankylosauridae
Subfamily: Ankylosaurinae
Genus: Talarurus
Maleev, 1952
Type species
Talarurus plicatospineus
Maleev, 1952

ജീവശാഖതിരുത്തുക

Ankylosaurinae

Crichtonpelta

Tsagantegia

Zhejiangosaurus

Pinacosaurus

Saichania

Tarchia

Zaraapelta

Ankylosaurini

Dyoplosaurus

Talarurus

Nodocephalosaurus

Ankylosaurus

Anodontosaurus

Euoplocephalus

Scolosaurus

Ziapelta

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Paul, G. S. (2010). The Princeton Field Guide to Dinosaurs. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. p. 231. ISBN 978-0-6911-3720-9.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ടലിറൂറസ്&oldid=3303287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്