ജൂംല

വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ

വെബിൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ലേഖന ക്രമീകരണ സംവിധാനമാണ് ജൂംല. ഇത് ഗ്നൂ അനുമതിപത്രപ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പി.എച്.പി ഭാഷയും മൈഎസ്ക്യൂഎൽ വിവരസംഭരണിയും(database) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് സിംഫോണി പിഎച്ച്പി ചട്ടക്കൂടിൽ(framework) ഉള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡിപ്പെഡെൻസി ഉണ്ട്.[2] മോഡൽ-വ്യൂ-കണ്ട്രോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർഎസ്എസ്(RSS) ഫീഡുകൾ, ന്യൂസ്, ബ്ലോഗുകൾ, വോട്ടുകൾ, തിരയൽ മുതലായവയെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. വെബ് ഉള്ളടക്ക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ചർച്ചാ ഫോറങ്ങൾ, ഫോട്ടോ ഗാലറികൾ, ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, ഉപയോക്തൃ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയും മറ്റ് നിരവധി വെബ് അധിഷ്‌ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് മാറ്റേഴ്‌സ്, ഇങ്കി(Inc)-ന്റെ നിയമപരവും സംഘടനാപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ജൂംല വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

ജൂംല
Joomla!-Logo.svg
ജൂംല! 4 അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാക്കെൻഡ്
ജൂംല! 4 അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാക്കെൻഡ്
വികസിപ്പിച്ചത്Open Source Matters
ആദ്യപതിപ്പ്17 ഓഗസ്റ്റ് 2005
Stable release
1.0.0[1] / 17 സെപ്റ്റംബർ 2005; 21 സെപ്റ്റംബർ 2005; 2 ഒക്ടോബർ 2005; 14 ഒക്ടോബർ 2005; 21 നവംബർ 2005; 24 ഡിസംബർ 2005; 15 ജനുവരി 2006; 15 ജനുവരി 2006; 26 ഫെബ്രുവരി 2006; 5 ജൂൺ 2006; 26 ജൂൺ 2006; 28 ഓഗസ്റ്റ് 2006; 25 ഡിസംബർ 2006; 21 ജൂലൈ 2007; 11 ഫെബ്രുവരി 2008; 22 ഫെബ്രുവരി 2008; 21 ജനുവരി 2008; 8 ഫെബ്രുവരി 2008; 22 മാർച്ച് 2008; 22 ഏപ്രിൽ 2008; 6 ജൂലൈ 2008; 27 ജൂലൈ 2008; 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008; 9 സെപ്റ്റംബർ 2008; 10 നവംബർ 2008; 9 ജനുവരി 2009; 27 മാർച്ച് 2009; 3 ജൂൺ 2009; 1 ജൂലൈ 2009; 23 ജൂലൈ 2009; 30 ജൂലൈ 2009; 5 നവംബർ 2009; 24 ഏപ്രിൽ 2010; 27 ഏപ്രിൽ 2010; 27 മേയ് 2010; 15 ജൂലൈ 2010; 18 ജൂലൈ 2010; 8 ഒക്ടോബർ 2010; 4 നവംബർ 2010; 4 മാർച്ച് 2011; 17 ഒക്ടോബർ 2011; 14 നവംബർ 2011; 27 മാർച്ച് 2012; 10 ജനുവരി 2011; 7 മാർച്ച് 2011; 14 ഏപ്രിൽ 2011; 18 ഏപ്രിൽ 2011; 23 ജൂൺ 2011; 11 ജൂലൈ 2011; 26 ജൂലൈ 2011; 19 ജൂലൈ 2011; 26 സെപ്റ്റംബർ 2011; 17 ഒക്ടോബർ 2011; 14 നവംബർ 2011; 24 ജനുവരി 2012; 2 ഫെബ്രുവരി 2012; 24 ജനുവരി 2012; 2 ഫെബ്രുവരി 2012; 5 മാർച്ച് 2012; 15 മാർച്ച് 2012; 2 ഏപ്രിൽ 2012; 18 ജൂൺ 2012; 19 ജൂൺ 2012; 13 സെപ്റ്റംബർ 2012; 8 നവംബർ 2012; 4 ഫെബ്രുവരി 2013; 24 ഏപ്രിൽ 2013; 26 ഏപ്രിൽ 2013; 23 ജൂലൈ 2013; 24 ജൂലൈ 2013; 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013; 6 നവംബർ 2013; 6 നവംബർ 2013; 10 ഫെബ്രുവരി 2014; 10 ഫെബ്രുവരി 2014; 6 മാർച്ച് 2014; 30 ഏപ്രിൽ 2014; 11 ജൂൺ 2014; 12 ജൂൺ 2014; 24 ജൂലൈ 2014; 25 ജൂലൈ 2014; 23 സെപ്റ്റംബർ 2014; 30 സെപ്റ്റംബർ 2014; 1 ഒക്ടോബർ 2014; 10 ഡിസംബർ 2014; 27 സെപ്റ്റംബർ 2012; 9 ഒക്ടോബർ 2012; 8 നവംബർ 2012; 4 ഫെബ്രുവരി 2013; 23 ഏപ്രിൽ 2013; 23 ഏപ്രിൽ 2013; 26 ഏപ്രിൽ 2013; 23 ജൂലൈ 2013; 25 ജൂലൈ 2013; 25 ജൂലൈ 2013; 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013; 6 നവംബർ 2013; 6 നവംബർ 2013; 18 ഡിസംബർ 2013; 6 ഫെബ്രുവരി 2014; 6 മാർച്ച് 2014; 30 ഏപ്രിൽ 2014; 23 സെപ്റ്റംബർ 2014; 30 സെപ്റ്റംബർ 2014; 1 ഒക്ടോബർ 2014; 30 ഏപ്രിൽ 2014; 11 ജൂൺ 2014; 24 ജൂലൈ 2014; 25 ജൂലൈ 2014; 23 സെപ്റ്റംബർ 2014; 30 സെപ്റ്റംബർ 2014; 1 ഒക്ടോബർ 2014; 24 ഫെബ്രുവരി 2015; 21 മാർച്ച് 2015; 30 ജൂൺ 2015; 2 ജൂലൈ 2015; 8 സെപ്റ്റംബർ 2015; 22 ഒക്ടോബർ 2015; 14 ഡിസംബർ 2015; 21 ഡിസംബർ 2015; 24 ഡിസംബർ 2015; 21 മാർച്ച് 2016; 5 ഏപ്രിൽ 2016; 12 ജൂലൈ 2016; 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016; 4 ഓഗസ്റ്റ് 2016; 18 ഒക്ടോബർ 2016; 25 ഒക്ടോബർ 2016; 13 ഡിസംബർ 2016; 25 ഏപ്രിൽ 2017; 17 മേയ് 2017; 23 മേയ് 2017; 4 ജൂലൈ 2017; 25 ജൂലൈ 2017; 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017; 18 സെപ്റ്റംബർ 2017; 4 ഒക്ടോബർ 2017; 7 നവംബർ 2017; 12 ഡിസംബർ 2017; 30 ജനുവരി 2018; 6 ഫെബ്രുവരി 2018; 13 മാർച്ച് 2018; 18 ഏപ്രിൽ 2018; 22 മേയ് 2018; 26 ജൂൺ 2018; 26 ജൂൺ 2018; 31 ജൂലൈ 2018; 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018; 9 ഒക്ടോബർ 2018; 30 ഒക്ടോബർ 2018; 27 നവംബർ 2018; 15 ജനുവരി 2019; 12 ഫെബ്രുവരി 2019; 12 മാർച്ച് 2019; 9 ഏപ്രിൽ 2019; 7 മേയ് 2019; 11 ജൂൺ 2019; 11 ജൂൺ 2019; 9 ജൂലൈ 2019; 10 ജൂലൈ 2019; 13 ഓഗസ്റ്റ് 2019; 24 സെപ്റ്റംബർ 2019; 5 നവംബർ 2019; 17 ഡിസംബർ 2019; 28 ജനുവരി 2020; 10 മാർച്ച് 2020; 21 ഏപ്രിൽ 2020; 21 ഏപ്രിൽ 2020; 2 ജൂൺ 2020; 14 ജൂലൈ 2020; 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020; 6 ഒക്ടോബർ 2020; 24 നവംബർ 2020; 12 ജനുവരി 2021; 2 മാർച്ച് 2021; 13 ഏപ്രിൽ 2021; 24 മേയ് 2021; 6 ജൂലൈ 2021; 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021; 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021; 14 സെപ്റ്റംബർ 2021; 26 ഒക്ടോബർ 2021; 7 ഡിസംബർ 2021; 18 ജനുവരി 2022; 15 ഫെബ്രുവരി 2022; 29 മാർച്ച് 2022; 30 മാർച്ച് 2022; 7 മേയ് 2022; 21 ജൂൺ 2022; 16 ഓഗസ്റ്റ് 2022; 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021; 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021; 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021; 14 സെപ്റ്റംബർ 2021; 24 ഒക്ടോബർ 2021; 5 ഡിസംബർ 2021; 18 ജനുവരി 2022; 15 ഫെബ്രുവരി 2022; 29 മാർച്ച് 2022; 30 മാർച്ച് 2022; 7 മേയ് 2022; 24 മേയ് 2022; 21 ജൂൺ 2022; 16 ഓഗസ്റ്റ് 2022; 30 ഓഗസ്റ്റ് 2022; 2 സെപ്റ്റംബർ 2022; 27 സെപ്റ്റംബർ 2022; 25 ഒക്ടോബർ 2022; 7 നവംബർ 2022; 12 ഡിസംബർ 2022; 31 ജനുവരി 2023; 16 ഫെബ്രുവരി 2023; 14 മാർച്ച് 2023; 18 ഏപ്രിൽ 2023
Repositoryhttps://github.com/joomla/joomla-cms
ഭാഷപി.എച്ച്.പി.
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റംമൈക്രോസോഫ്റ്റ്‌ വിൻഡോസ്‌, യുണിക്സ് സമാന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
വലുപ്പം26.3 MB (compressed) 68.3 MB (uncompressed)
തരംകണ്ടെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം
അനുമതിപത്രംജി.പി.എൽ-2.0+
വെബ്‌സൈറ്റ്https://www.joomla.org

ജൂംല വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 6,000 എക്സ്റ്റക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്,[3] മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലഭ്യമാണ്. 2022-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, വേഡ്പ്രസ്സ്(WordPress), ഷോപ്പിഫൈ(Shopify), വിക്സ്(Wix), സ്ക്വയർസ്പേസ്(Squarespace) എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സിഎംഎസ്(CMS) ആയി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.[4][5]

അവലോകനംതിരുത്തുക

ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൂംലയ്ക്ക് ഒരു വെബ് ടെംപ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൺട്രോളറാണ്, യുആർഐ പാഴ്‌സ് ചെയ്യുകയും ടാർഗെറ്റ് പേജ് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പിഎച്ച്പി വഴി നോൺ-സ്റ്റാറ്റിക് യുആർഐകൾക്കായുള്ള എല്ലാ അഭ്യർത്ഥനകളും റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ മനുഷ്യർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെർമാലിങ്കുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ അനുവദിക്കുന്നു. കൺട്രോളർ ഫ്രണ്ട്‌എൻഡ്, പബ്ലിക്-ഫേസിംഗ് വ്യൂ, ഒരു ബാക്കെൻഡ് (ജിയുഐ-ഡ്രൈവ്) അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്റർഫേസ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഇന്റർഫേസ് (a) ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ മാനേജ്‌മെന്റും ഉള്ളടക്ക വിവരങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നു, കൂടാതെ (b) ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ പരിപാലിക്കുന്നു (configuration.php, സാധാരണയായി ജൂംല ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റം റൂട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു). കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ സെർവർ, ഡാറ്റാബേസ്, ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നൽകുകയും വെബ്‌സൈറ്റ് ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.[6]

Referencesതിരുത്തുക

  1. "Introducing Joomla! 1.0"; സൃഷ്ടിച്ചയാളുടെ പേര്: The Joomla! Project; വീണ്ടെടുത്ത തിയതി: 27 ഒക്ടോബർ 2021.
  2. Joomla Technical Requirements
  3. "Joomla! Extensions Directory". extensions.joomla.org. ശേഖരിച്ചത് 30 November 2020.
  4. "Market share yearly trends for content management systems". ശേഖരിച്ചത് 23 July 2022.
  5. "CMS market share analysis". joost.blog. ശേഖരിച്ചത് 23 July 2022.
  6. "How to Move a Joomla Site to a New Server". hostup.org. ശേഖരിച്ചത് 28 April 2019.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൂംല&oldid=3834415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്