റെപോസിറ്ററി (പതിപ്പ് നിയന്ത്രണം)

പുനരവലോകന നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിൽ, ഒരു കൂട്ടം ഫയലുകൾക്കോ ഡയറക്ടറി ഘടനയ്‌ക്കോ മെറ്റാഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഘടനയാണ് ഒരു റെപോസിറ്ററി [1]. ഉപയോഗത്തിലുള്ള പതിപ്പ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഗിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയൽ) അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃത (ഉദാഹരണത്തിന്, സബ്‌വേർ‌ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർ‌ഫോർ‌സ്), ശേഖരത്തിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സെർവറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഒരു ശേഖരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില മെറ്റാഡാറ്റയിൽ മറ്റുള്ളവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ശേഖരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ രേഖ.
  • പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒബ്‌ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം.
  • ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടം റഫറൻസുകൾ,ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സ്റ്റോറിംഗ് ചെയിഞ്ചസ്

തിരുത്തുക

ഒരു കൂട്ടം ഫയലുകൾ സംഭരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫയലുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്നിവയാണ് ഒരു ശേഖരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.[2]എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ പുനരവലോകന നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്: ഉദാഹരണത്തിന്, സബ്‌വേർ‌ഷൻ മുൻ‌കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉദാഹരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു, അതിനുശേഷം അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നേരിട്ട് ഫയൽസിസ്റ്റത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് നീങ്ങി. [3] രീതിശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുനരവലോകന നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.[4]

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. "SVNBook". Retrieved 2012-04-20.
  2. "Getting Started - About Version Control". Git SCM.
  3. Ben Collins-Sussman; Brian W. Fitzpatrick; C. Michael Pilato (2011). "Chapter 5: Strategies for Repository Deployment". Version Control with Subversion: For Subversion 1.7. O'Reilly.
  4. "Different approaches to source control branching". Stack Overflow. Retrieved 15 November 2014.