ആയുർവേദത്തിൽ ദശമൂലം പോലെ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ജീവനപഞ്ചമൂലം.

ചേരുവകൾതിരുത്തുക

ഔഷധഗുണങ്ങൾതിരുത്തുക

ജീവനപഞ്ചമൂലം വാതപിത്തങ്ങൾ ശമിപ്പികും, കണ്ണിന് വളരെ ഹിതമാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

അഷ്ടാംഗഹൃദയം, വിവ., വ്യാ. വി. എം. കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ ISBN 81-86365-06-0

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജീവനപഞ്ചമൂലം&oldid=2869319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്