ആയുർവേദത്തിൽ ദശമൂലം പോലെ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ജീവനപഞ്ചമൂലം.

ചേരുവകൾ തിരുത്തുക

ഔഷധഗുണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ജീവനപഞ്ചമൂലം വാതപിത്തങ്ങൾ ശമിപ്പികും, കണ്ണിന് വളരെ ഹിതമാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

അഷ്ടാംഗഹൃദയം, വിവ., വ്യാ. വി. എം. കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ ISBN 81-86365-06-0

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജീവനപഞ്ചമൂലം&oldid=2869319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്