ജനിതക വിളകൾ(യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ)

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ള ജനിതകവിളകൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.[1]

1.ഉരുളക്കിഴങ്ങ്-അമൈലോജിൻ (കമ്പനി) ലക്ഷ്യം- ഉയർന്ന തോതിലുള്ള അന്നജം

2.കനോല-ബെയർ,(കമ്പനി)- ലക്ഷ്യം :കളനാശിനികൾക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിരോധം

3.ചോളം- മോൺസാന്റോ,ബയർ,പയനിയർ,സിൻജന്റ് (കമ്പനി) ലക്ഷ്യം:കളനാശിനികൾക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിരോധം,കീടങ്ങൾക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി.

4.പരുത്തി-മോൺസാന്റോ(കമ്പനി) ലക്ഷ്യം:കീടങ്ങൾക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി

5.തക്കാളി-സിൻജന്റ്-(കമ്പനി) ലക്ഷ്യം:താമസിച്ചുള്ള പാകമാകൽ.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. ജനിതകഭക്ഷണം-ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും. ഡി,സി.ബുക്ക്സ്(2011)-പു 91