ഗുരു (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

അന്ധതയെ നീക്കി പ്രകാശം നൽകുന്നവൻ

Wiktionary
Wiktionary
ഗുരു എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

ഗുരു എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗുരു_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=3291036" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്