കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ പട്ടിക

. ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മഞ്ചേരി

അവലംബംതിരുത്തുക

മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ് സൈറ്റ്