അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

1998-ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാലയമാണ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്. മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇതു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പ്രധാന കെട്ടിടം

അവലംബം തിരുത്തുക

അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് വെബ്‌സൈറ്റ് Archived 2010-10-18 at the Wayback Machine.