കുണിയൻ പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

കവ്വായി കായലിന്റെ കൈവഴിയാണ് കുണിയൻ പുഴ. കവ്വായി ബാക്ക് വാട്ടറിൽ ചേരുന്ന തേജസ്വിനി നദിയെയും ഒളവര നദിയെയും ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂർ, കരിവെല്ലൂർ, അയകാട്, ത്രികാർപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് ഒഴുകുന്നു. ത്രികാർപൂർ പഞ്ചായത്ത്, കരിവല്ലൂർ-പെരളം പഞ്ചായത്ത്, പയ്യനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കയ്യൂർ-ചീമെനി പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയിലൂടെയും ഇത് കടന്നുപോകുന്നു.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുണിയൻ_പുഴ&oldid=3347336" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്