അക്കങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഗണിതക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്‌ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് അഥവാ ഗണനക്രിയ എന്നു പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് കൂടുതൽ എളുപ്പവും ഗവേഷണാത്മകവുമായിത്തീർന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം ഗണനക്രിയയും(കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്) വളർന്നു വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്‌ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് എന്നാണ്‌ ഇന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന യന്ത്രം ഉടലെടുക്കുന്നതിനു് എത്രയോ മുൻപു തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കല്ലും മരക്കബുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് നടത്തിയിരുന്നത്.ക്രമേണ ഇത് കൈ വിരലുകളിലേക്കെത്തി. പിന്നീട് നംബർ സംബ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

RAM (Random Access Memory)
  നംബർ സംബ്രദായങ്ങളിലെ Binary ആണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 0,1 എന്നീ സംഖ്യകൾ മാത്രമേയുള്ളു.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്‌&oldid=2781813" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്