കണ്ണമ്പ്ര

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ചറിയാൻ കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താൾ സന്ദർശിക്കുക.


കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് കണ്ണമ്പ്ര. ആലത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് ഈ ഗ്രാമം ഉൾപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും മെയ് 24-നു നടക്കുന്ന ‘കണ്ണമ്പ്ര വേല‘യ്ക്ക് പ്രശസ്തമാണ് ഈ സ്ഥലം. കണ്ണമ്പ്ര, ഋഷിനാരദമംഗലം എന്നീ‍ ഗ്രാമങ്ങൾ മത്സരിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ഉത്സവം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണെന്നു പറയാം. ഉത്സവത്തിൽ ഉച്ചക്ക് കണ്ണമ്പ്ര നായർവീട്ടിലെ വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യവും വൈകിട്ട് നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരന്മാർ പരസപരം അഭിമുഖീകരിച്ച് രണ്ടു നിരയായി നിന്നു നടത്തുന്ന കുടമാറ്റവും രാത്രിയിലെ വെടിക്കെട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ണമ്പ്ര&oldid=3344667" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്