പഴയ കാലത്തു ,ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം, അധ്യാപനം എന്നിവ കുലത്തൊഴിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ജാതിയാണ് ഗണക അഥവാ കണിയാർ. മലബാർ മേഖലയിൽ കണിശൻ എന്ന പേരിലും ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്[1] സംസ്കൃതത്തിലെ ഗണക, ആചാര്യ എന്നീ പദങ്ങളാണ് ഈ വാക്കിന്റെ മൂലം. ഇത് ഗണക  ആചാര്യ  എന്നും , തമിഴിൽ കണക ആചാര് /ന്  അഥവാ കണികൻ/ർ  അല്ലെങ്കിൽ   കണിയാൻ /ർ എന്നായി മാറുകയും അതിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ ഗണക ആശാൻ അഥവാ ഗണക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗണകൻ എന്നായതായിരിക്കാം. [2] വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണിയാർ, കണിശൻ, കനിസു, കണിയാർ പണിക്കർ , പണിക്കർ, കളരിക്കുറുപ്പ് കളരിപണിക്കർ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

മദ്ധ്യകാല ഘട്ടത്തിന്  മുൻപ് മുതലേ കണിയാന്മാരെ , പൊതുവേ പണിക്കർ എന്നും ആശാൻ എന്നുമുള്ള സ്ഥാനപ്പേരുകളിലായിരുന്നു , , അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് . പണിക്കർ എന്ന പേരുപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മലബാർ മേഖലയിലായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വടക്കുഭാഗങ്ങളിലും ഈ പേരുപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആചാര്യൻ എന്ന സംസ്കൃതപദം ലോപിച്ചാണ് ആശാൻ എന്ന വിളിപ്പേരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. [1]. കണിയാർ വിഭാഗത്തിൽ, "തിണ്ട" എന്ന ഒരു ഉപജാതി ഈ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്രെ.[3], കളരി പണിക്കർ സമുദായവും ഇന്ന് കണിയാൻ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കുന്നു.

ഉൽപ്പത്തി തിരുത്തുക

ഇവരുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് തീയർ, ബ്രാഹ്മണ വിവാഹത്തിൽ[4] നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു സമുദായം ആണ് കണിശൻ അഥവാ കണിയാൻ പണിക്കർ.[5] വിവാഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ വിഭാഗത്തിന് സംസ്കൃതപഠനവും ജ്യോതിഷ്യവും പഠിക്കാൻ അധികാരം വിധിക്കപ്പെട്ടു, ഈ വിഭാഗം ക്രമേണ ജ്യോതിഷയം കുലത്തൊഴിൽ ആയി സ്വീകരിച്ചു. കേരളത്തിലു ഈ സമുദായം പിന്നീട് വ്യാപരിച്ചതാണെന്ന വിശ്വാസം നിലനി ൽക്കുന്നുണ്ട് . ആയുർവേദം,സംസ്കൃതം, ജ്യോതിഷം തുടങിയവയിലെ ഇവർക്കുള്ള പാണ്ഡ്യത്യം ഇതിനു തെളിവായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.[6]സാക്ഷരതയിൽ ഗണക സമുദായം, കേരളത്തിലെ ഇതര  ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗ ങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ  മുന്നിലായിരുന്നുവെന്നാണ്  , കഴിഞ്ഞ ശതകം വരെയുള്ള  കാനേഷുമാരി  കണക്കുകൾ  സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .

തൊഴിൽ തിരുത്തുക

ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹനിലയെ ആസ്പദമാക്കി ഭാവിപ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മുഖ്യഉപജീവനമാർഗം. പ്രവചനം ചിലപ്പോൾ കവടി നിരത്തിയും നടത്താറുണ്ട്.

സംസ്കൃതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പാണ്ഡിത്യം മൂലം ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയരായിരുന്നു. സംഘകാലം മുതൽ മധ്യകാലഘട്ടം വരെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗുരു സമാനമായ ആദരവാണുണ്ടായിരുന്നത്[7]. മറ്റ് സാമാന്യ സമുദായങളിൽ ഉള്ളവർ പുരാതന കാലത്ത് അറിവു നേടിയിരുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നുമായിരുന്നു[8]. പുരാതന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളായ ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം, ഗണിതം എന്നിവ ഇവരിൽ നിന്നുമാണു കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്[9]

പണ്ടുകാലത്ത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ ആയോധനകലകളും അഭ്യസിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ വീടുകൾ കളരി എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും കേരളോൽപ്പത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതും ഇതിന്റെ തെളിവുകളാണ്. [1]

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ   ഇംഗ്ലീഷ്  പാഠ്യ പദ്ധതി യിലൂടെ  ആധൂനിക  വിദ്യാഭ്യാസം   പ്രചാരത്തിൽ വന്നു  തുടങ്ങിയതോടെ ,  കളരികളിലൂടെ  നൽകിയിരുന്ന സംസ്കൃത ത്തിലൂന്നിയുള്ള   പഠന സമ്പ്രദായം  ശോഷിക്കപ്പെട്ടതും ,   ബ്രിട്ടീഷുകാർ  കളരി പയറ്റ് പരിശീലനം നിരോധിച്ചതും    കളരികളുടെ  പ്രാധാന്യം  കുറയുന്നതിന്  ഇടയാക്കുകയും അതിലൂടെ  ഈ  സമുദായത്തിന്റെ അധ്യാപന  തൊഴിലുകൾക്കു ഭംഗം വന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു

പരിചതാളം കളി, പിടിച്ചുകളി, കോലടി തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളും കണിയാന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. തീണ്ട എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കുടയുണ്ടാക്കുന്നതും,കോലം  തുള്ളൽ  പോലെയുള്ള  കലാ രൂപങ്ങളിലൂടെ   ബാധകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. [1]

ആദ്യകാല ജ്യോതിഷികൾ തിരുത്തുക

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവി പ്രവചനത്തിന്റെ പല രീതികൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ബി.സി. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലാണ് സംഘടിതമായ ജ്യോതിഷം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത്. [10] ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഈ ജ്യോതിഷികൾ ഫലപ്രവചനം നടത്തിയിരുന്നതത്രേ.

ഈ സമയത്ത് ജ്യോതിശാസ്ത്രവും (astronomy) ജ്യോതിഷവും വേർതിരിച്ച് കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ബാബിലോണിയൻ ജ്യോതിഷികൾക്ക് പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. [11]


ആധുനിക കാല ജ്യോതിഷികൾ തിരുത്തുക

പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ജ്യോതിഷപ്രവചനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ കേരളത്തിൽ സാധാരണമാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 http://www.archive.org/stream/castestribesofso03thuriala#page/178/mode/2up
 2. Singh, Kumar Suresh (2002). Kerala, Volume 1. East-West Press [for] Anthropological Survey of India. p. 563.
 3. Castes and Tribes of Southern India: Volume VII—T to Z https://www.gutenberg.org/files/42997/42997-h/42997-h.htm
 4. William Logan (1951) [1887]. Malabar manual(Republished). Madras: Govt Press Madras. p. 139. A caste who are hardly to be distinguished from the Nayars except by their inheritance customs, is that of the Kadupattar or Eluttachchans, that is, professional village schoolmasters.
 5. F.B.Bhavans.c.A.Innes.(1908)Madras District Gazeteers:Malabar and Anjengo. Madras Govt Press. P.129
 6. Gough, Kathleen (2005) [1968]. "Literacy in Kerala". In Goody, Jack (ed.). Literacy in traditional societies (Reprinted ed.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-29005-8.
 7. Gough, Kathleen (2005) [1968]. "Literacy in Kerala". In Goody, Jack (ed.). Literacy in traditional societies (Reprinted ed.). Cambridge University Press. p. 155. ISBN 0-521-29005-8.
 8. Gough, Kathleen (2005) [1968]. "Literacy in Kerala". In Goody, Jack (ed.). Literacy in traditional societies (Reprinted ed.). Cambridge University Press. p. 155. ISBN 0-521-29005-8.
 9. Thurston, Edgar; Rangachari, K. (1909). Castes and tribes of Southern India. Vol. 3. Madras: Government Press. p. 194.
 10. Hand, Robert. "The History of Astrology — Another View". Archived from the original on 2007-08-19. Retrieved 2007-08-23.
 11. Beck, Roger (2007). A Brief History of Ancient Astrology. Blackwell Publishing. p. 12. ISBN 978-1-4051-1074-7.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

 
ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ കേരളോല്പത്തി എന്ന താളിലുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണിയാൻ&oldid=3829679" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്