2008-ലെ മണ്ഡലം പുനഃക്രമീകരണത്തിൽ റദ്ദായ മണ്ഡലമാണ് ഒറ്റപ്പാലം ലോകസഭാമണ്ഡലം. ഇത് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മണ്ഡലമായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ [1]
വർഷം വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും പരാജയപ്പെട്ട മുഖ്യസ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും
2004 എസ്. അജയകുമാർ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. കെ.എ. തുളസി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1999 എസ്.

അജയകുമാർ

സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. പന്തളം

സുധാകരൻ

കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1998 എസ്. അജയകുമാർ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. കെ.കെ. വിജയലക്ഷ്മി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1996 എസ്. അജയകുമാർ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. കെ.കെ. വിജയലക്ഷ്മി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1993* എസ്. ശിവരാമൻ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1991 കെ.ആർ. നാരായണൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1989 കെ.ആർ. നാരായണൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1984 കെ.ആർ. നാരായണൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. എ.കെ. ബാലൻ സി.പി.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1980 എ.കെ. ബാലൻ സി.പി.എം. വി. ഈച്ചരൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1977 കെ. കുഞ്ഞമ്പു കോൺഗ്രസ് (ഐ.) സി.കെ. ചക്രപാണി സി.പി.എം.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക