അഫ്ര ബെൻ (1640–1689) എഴുതിയ ഗദ്യകഥയുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ കൃതിയാണ് ഒരൂനുകോ അല്ലെങ്കിൽ, റോയൽ സ്ലേവ്. ഇത് 1688-ൽ വില്യം കാനിംഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആ വർഷം അവസാനം മറ്റ് രണ്ട് കഥകളുമായി വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ പശ്ച്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ ഒരൂനുകോ (Oroonoko) ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതി. കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അടിമത്തത്തിലേക്ക് സുരിനാമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിക്കാർക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൊറമാന്റിയനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജകുമാരനാണ് പേരിടാത്ത നായകൻ. അവിടെ അദ്ദേഹം ആഖ്യാതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം, സ്നേഹം, മത്സരം, വധശിക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ വിവരണമാണ് ബെഹന്റെ ഗദ്യകഥ.

Oroonoko: or, the Royal Slave. A True History.
First edition cover of Oroonoko
First edition cover
കർത്താവ്Aphra Behn (1640–1689)
രാജ്യംEngland
ഭാഷEnglish
സാഹിത്യവിഭാഗംProse fiction
പ്രസാധകൻWill. Canning
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1688
മാധ്യമംPrint
OCLC53261683

അവലംബംതിരുത്തുക

 • Alarcon, Daniel Cooper and Athey, Stephanie (1995). Oroonoko's Gendered Economies of Honor/Horror: Reframing Colonial Discourse Studies in the Americas. Duke University Press.
 • An Exact Relation of The Most Execrable Attempts of John Allin, Committed on the Person of His Excellency Francis Lord Willoughby of Parham. . . . (1665), quoted in Todd 2000.
 • Baum, Rob, "Aphra Behn's Black Body: Sex, Lies & Narrativity in Oroonoko." Brno Studies in English, vol. 37, no. 2, 2011, pp. 13–14.
 • Behn, Aphra. Encyclopædia Britannica. Retrieved 19 March 2005
 • Behn, A., Gallagher, C., & Stern, S. (2000). Oroonoko, or, The royal slave. Bedford cultural editions. Boston: Bedford/St. Martin's.
 • Bernbaum, Ernest (1913). "Mrs. Behn's Oroonoko" in George Lyman Kittredge Papers. Boston, pp. 419–33.
 • Brown, Laura (1990). Romance of empire: Oroonoko and the trade in slaves. St. Martin's Press, Scholarly and Reference Division, New York.
 • Dhuicq, Bernard (1979). "Additional Notes on Oroonoko", Notes & Queries, pp. 524–26.
 • Ferguson, Margaret W. (1999). Juggling the Categories of Race, Class and Gender: Aphra Behn's Oroonoko. St. Martin's Press, Scholarly and Reference Division, New York.
 • Hughes, Derek (2007). Versions of Blackness: Key Texts on Slavery from the Seventeenth Century. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-68956-4
 • Hutner, Heidi (1993). Rereading Aphra Behn: history, theory, and criticism. University of Virginia Press. ISBN 0-8139-1443-4
 • Klein, Martin A. (1983). Women and Slavery in Africa. University of Wisconsin Press.
 • Macdonald, Joyce Green (1998). "Race, Women, and the Sentimental in Thomas Southerne's Oroonoko", Criticism 40.
 • Moulton, Charles Wells, ed. (1959). The Library of Literary Criticism. Volume II 1639–1729. Gloucester, MA: Peter Smith.
 • Parker, Matthew (2015). Willoughbyland: England's lost colony. London: Hutchinson. ISBN 0091954096
 • Porter, Roy (2000). The Creation of the Modern World. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-32268-8
 • Ramsaran, J. A. (1960). "Notes on Oroonoko". Notes & Queries, p. 144.
 • Rivero, Albert J. "Aphra Behn's 'Oroonoko' and the 'Blank Spaces' of Colonial Fictions." SEL: Studies in English Literature 1500–1900, vol. 39, no. 3, 1999, pp. 451. JSTOR 1556214.
 • Stassaert, Lucienne (2000). De lichtvoetige Amazone. Het geheime leven van Aphra Behn. Leuven: Davidsfonds/Literair. ISBN 90-6306-418-7
 • Todd, Janet (2000). The Secret Life of Aphra Behn. London: Pandora Press.

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഒരൂനുകോ&oldid=3627061" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്