ആൽക്കഹോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് അമ്ലവുമായോ ഇൻ-ഓർഗാനിക്ക് അമ്ലവുമായോ പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ് എസ്റ്റർ. ഇതിന് പഴങ്ങളുടേയും പുഷ്പങ്ങളുടേയും സ്വാഭാവിക ഗന്ധം ഉണ്ടാകും. നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകമാണ് എസ്റ്റർ. ബ്യൂട്ടൈൽ അസറ്റേറ്റ്, അമൈൽ അസറ്റേറ്റ് എന്നിവ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള എസ്റ്റർ ആണ്. മെഥിൽ ബ്യൂട്ടിറേറ്റിന് പഴുത്ത കൈതച്ചക്കയുടെ ഗന്ധമാണ്. ബെൻസിൽ അസറ്റേറ്റിന് മുല്ലപ്പൂവ്, സ്ട്രോബറി തുടങ്ങിയവയുടെ ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കൃതൃമമായി സുഗന്ധവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ എസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഗാഢതക്കനുസരിച്ച് ഗന്ധത്തിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാം.

A carboxylate ester. R and R′ denote any alkyl or aryl group. R can also be a hydrogen atom.


എസ്റ്ററുകളുടെ ഗുണധർമ്മങ്ങൾതിരുത്തുക

എസ്റ്ററിന്റെ പേര് ഘടന ഗന്ധം
Allyl hexanoate പ്രമാണം:Allyl hexanoate.png കൈതച്ചക്ക
Benzyl acetate   pear, സ്ട്രോബറി, മുല്ലപ്പൂവ്
Bornyl acetate   pine tree flavor
Butyl butyrate   കൈതച്ചക്ക
Ethyl acetate   nail polish remover, model paint, model airplane glue
Ethyl butyrate   ഏത്തപ്പഴം, കൈതച്ചക്ക, സ്ട്രോബറി
Ethyl hexanoate   കൈതച്ചക്ക,waxy-green ഏത്തപ്പഴം
Ethyl cinnamate   കറുവ
Ethyl formate   lemon, rum, സ്ട്രോബറി
Ethyl heptanoate   apricot, ചെറി, മുന്തിരി, raspberry
Ethyl isovalerate   ആപ്പിൾ
Ethyl lactate   വെണ്ണ, cream
Ethyl nonanoate   മുന്തിരി
Ethyl pentanoate   ആപ്പിൾ
Geranyl acetate   geranium
Geranyl butyrate   ചെറി
Geranyl pentanoate പ്രമാണം:Geranyl pentanoate.png ആപ്പിൾ
Isobutyl acetate   ചെറി, raspberry, സ്ട്രോബറി
Isobutyl formate പ്രമാണം:Isobutyl formate.png raspberry
Isoamyl acetate   pear, ഏത്തപ്പഴം (flavoring in Pear drops)
Isopropyl acetate   fruity
Linalyl acetate   lavender, sage
Linalyl butyrate   peach
Linalyl formate   ആപ്പിൾ, peach
Methyl acetate   glue
Methyl anthranilate   മുന്തിരി, മുല്ലപ്പൂവ്
Methyl benzoate   fruity, ylang ylang, feijoa
Methyl benzyl acetate ചെറി
Methyl butyrate (methyl butanoate)   കൈതച്ചക്ക, ആപ്പിൾ, സ്ട്രോബറി
Methyl cinnamate   സ്ട്രോബറി
Methyl pentanoate (methyl valerate)   flowery
Methyl phenylacetate   honey
Methyl salicylate (oil of wintergreen)   Modern root beer, wintergreen, Germolene and Ralgex ointments (UK)
Nonyl caprylate   ഓറഞ്ച്
Octyl acetate   fruity-ഓറഞ്ച്
Octyl butyrate   parsnip
Amyl acetate (pentyl acetate)   ആപ്പിൾ, ഏത്തപ്പഴം
Pentyl butyrate (amyl butyrate)   apricot, pear, കൈതച്ചക്ക
Pentyl hexanoate (amyl caproate)   ആപ്പിൾ, കൈതച്ചക്ക
Pentyl pentanoate (amyl valerate)   ആപ്പിൾ
Propyl ethanoate   pear
Propyl isobutyrate   rum
Terpenyl butyrate ചെറി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എസ്റ്റർ&oldid=3118187" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്