ഇരയിമ്മൻ തമ്പി മുഖാരിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കീർത്തനമാണ് അടിമലരിണതന്നെ.

വരികൾതിരുത്തുക

പല്ലവിതിരുത്തുക

അടിമലരിണതന്നെ കൃഷ്ണാ
അടിയനൊരവലംബം

ചരണങ്ങൾതിരുത്തുക

കടൽമകളുടെ കടമിഴിയിണ പുണരും
കാർമുകിൽ നേർവർണാ കൃഷ്ണാ

പരമദയാംബുനിധേ കൃഷ്ണാ
പാലിക്കേണം കൃഷ്ണാ

ഗുരുവായുപുരേശ കൃഷ്ണാ
ഗുരുവായതു നീയെ

അറിയരുതടിയന് ഗുണവും ദോഷവും
അരുളുക ശുഭമാർഗ്ഗം കൃഷ്ണാ

തിരുവുടലതിനുടെ വടിവെപ്പോഴും
എന്നുടെചിത്തേ തോന്നേണം കൃഷ്ണാ

അർത്ഥംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അടിമലരിണതന്നെ&oldid=3349985" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്