ഒപ്ടിക്കൽ ഡിസ്ക് ഓതറിംഗ്

(Optical disc authoring എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ശരിയായ ലോജിക്കൽ വോള്യം ഫോർമാറ്റിൽ വീഡിയോ, ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഒരു സി.ഡി.യിലോ ഡി.വി.ഡി.യിലോ (ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഉൾപ്പെടെ) പകർത്തുന്നതു ഒപ്ടിക്കൽ ഡിസ്ക് ഓതറിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു