പൂർണ്ണസംഖ്യ (കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം)

(Integer (computer science) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഡാറ്റാ(data)യെ ഇന്റിജർ(Integer) എന്ന് പറയുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിക്കുന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ വ്യാപ്തി അതിന്റെ പ്രോസസ്സറിന്റെ word size അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇന്റിജർ(Integer) ഡാറ്റ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ചിഹ്നമുള്ളതും(signed) ചിഹ്നമില്ലാത്തതും. ഋണസംഖ്യകൾ കാണിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ സാധാരണ അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ഒരു മാർഗ്ഗം ഒരു സൈൻ ബിറ്റ്(sign bit) ഉപയോഗിച്ചും, മറ്റൊന്ന് രണ്ടിന്റെ പൂരകം ഉപയോഗിച്ചുമാണ്.

ഇന്റിജർ ഡാറ്റാ റ്റൈപ്പുകൾ (Integer Datatypes)

തിരുത്തുക
ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം പേരുകൾ ചിഹ്നമുള്ള വ്യാപ്തി (signed range) ചിഹ്നമില്ലാത്ത വ്യാപ്തി (unsigned range) ഉപയോഗം
8 ബൈറ്റ്(byte), ഒക്റ്ററ്റ്(octet) −128 മുതൽ 127 വരെ അഥവാ −(27) മുതൽ 27-1 വരെ 0 മുതൽ 255 വരെ അഥവാ 0 മുതൽ 28-1 വരെ ASCII ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ ലത്തീൻ ലിപികളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ
16 പകുതിവാക്ക്(half word), ഷോർട്ട്(short) −32768 മുതൽ 32767 വരെ അഥവാ −(215) മുതൽ 215-1 വരെ 0 മുതൽ 65535 വരെ അഥവാ 0 മുതൽ 216-1 വരെ 16 ബിറ്റ് യൂണികോഡ് അക്ഷരങ്ങൾ
32 വാക്ക്(word), ലോങ്ങ്(long), int −2,147,483,648 മുതൽ 2,147,483,647 വരെ അഥവാ −(231) മുതൽ 231-1 വരെ 0 മുതൽ 4,294,967,295 വരെ അഥവാ 0 മുതൽ 232-1 വരെ UTF-32 യൂണികോഡ് അക്ഷരങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ
64 വാക്ക്, ഇരട്ടവാക്ക്(double word), int64 −9,223,372,036,854,775,808 മുതൽ 9,223,372,036,854,775,807 വരെ അഥവാ −(263) മുതൽ 263-1 വരെ 0 മുതൽ 18,446,744,073,709,551,615 വരെ അഥവാ 0 മുതൽ 264-1 വരെ വലിയ സംഖ്യകൾ
  • Eric Temple Bell|Bell, E.T., Men of Mathematics. New York: Simon and Schuster, 1986. (Hardcover; ISBN 0-671-46400-0)/(Paperback; ISBN 0-671-62818-6)
  • Herstein, I.N., Topics in Algebra, Wiley; 2 edition (June 20, 1975), ISBN 0-471-01090-1.
  • Saunders Mac Lane, and Garrett Birkhoff; Algebra, American Mathematical Society; 3rd edition (April 1999). ISBN 0-8218-1646-2.
  • mathworld|Integer