ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം (ചെസ്)

(Indian Defence എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം എന്നു വിളിക്കുന്നത്

abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6
ECO A45–A79, D70–D99, E00–E99
Parent Queen's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer
1. d4 Nf6 [1]

സാധാരണയായി ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ വെള്ള കളിക്കുന്നത് 2.c4 ആണ്. ഇതോടെ വെള്ള കാലാളുകൾ മധ്യഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ശേഷം Nc3 എന്ന നീക്കത്തിലൂടെ c-കാലാളിനു തടസ്സമാകാതെ, കുതിരയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നു. തുടർന്ന് e4 നീക്കത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കറുപ്പ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് നീക്കങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:

വേരിയേഷനുകൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. ECO: A45 Queen's Pawn: Indian

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് തിരുത്തുക

  • Palliser, Richard (2008), Starting out: d-pawn attacks. The Colle-Zukertort, Barry and 150 Attacks, Everyman Chess, ISBN 978-1-85744-578-7