ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കൽ

ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റിൽ വെളുപ്പ് നല്കുന്ന കാലാളിനെ കറുപ്പ് നിരസിക്കുന്ന ചെസ്സ് പ്രാരംഭനീക്കത്തെയാണ് ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കൽ എന്നു പറയുന്നത്.

Queen's Gambit Declined
abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
d5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 e6
ECO D30–D69
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer
1. d4 d5
2. c4 e6