കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മേളകർത്താരാഗമായ ഖരഹരപ്രിയയുടെ ജന്യരാഗമാണ് ഹുസേനി[1]. കഥകളി സംഗീതത്തിൽ ഈ രാഗം ഉശേനി എന്ന പേരിൽ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ദീനാനുകമ്പ തുടങ്ങി വിവിധഭാവങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഈ രാഗം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥയിലെ വല്ലഭ, ശൃണു വചനം എന്നു തുടങ്ങുന്ന പദം ഹുസേനി രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. [2]

ആരോഹണം തിരുത്തുക

സരിഗമപനിധനിസ

അവരോഹണം തിരുത്തുക

സനിധപമഗരിസ

പ്രശസ്തമായ ചില കൃതികൾ തിരുത്തുക

എന്തു ചെയ്യാവൂ സഖി എന്ന സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ പദം ഈ രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹുസേനി&oldid=3611245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്