ഒന്നിച്ചുചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചുചേരുക എന്ന ഭൗതികപ്രക്രിയക്കു സമാനമായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അടിസ്ഥാനക്രീയയാണ് സങ്കലനം അഥവാ കൂട്ടൽ (ഇംഗ്ലീഷ്: Addition, അഡിഷൻ). സങ്കലനം എന്ന സങ്കൽപ്പം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ടതാകയാൽ, സാമ്പ്രദായികമായ ഒരു നിർവ്വചനം സാദ്ധ്യമല്ല; അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല.[1]

സങ്കലനചിഹ്നം (+) കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രീയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ക്രീയക്ക് പല സവിശേഷതകളുണ്ട്. സങ്കലനം ക്രമനിയമം, സാഹചര്യനിയമം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പാലിക്കുന്നു. എണ്ണൽ എന്ന പ്രക്രിയ ഒരു സംഖ്യയോട് ആവർത്തിച്ച് 1 കൂട്ടുന്നതിനു സമാനമാണ്. 0 കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഈ എല്ലാ നിയമങ്ങളും എണ്ണൽസംഖ്യകളിൽ തുടങ്ങി രേഖീയസംഖ്യകൾ, സമ്മിശ്രസംഖ്യകൾ വരെ ബാധകമാണ്.

ചിഹ്നം,സംജ്ഞാശാസ്ത്രം

തിരുത്തുക

അങ്കഗണിതത്തിൽ‍പദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധികചിഹ്നമുപയോഗിച്ച് സങ്കലനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സമചിഹ്നം (=) ചിഹ്നം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും പൂർവവ്യഞ്ജകത്തോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതും.

8 + 3 = 11

ഈ ഗണിതവാക്യം, എട്ട് അധികം മൂന്ന് സമം പതിനൊന്ന് എന്നോ കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടെ എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് എന്നോ വായിക്കാം. ഇവിടെ, 8 ,3 എന്നിവയെ സങ്കലനസംഖ്യകൾ (Addends) എന്നും, 11 നെ തുക (Sum) എന്നും വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിഹ്നം ഇല്ലാതെയും സങ്കലനം സൂചിപിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സംഖ്യകൾ ഒന്നിനു താഴെ ഒന്നായി എഴുതി അവസാനസംഖ്യയുടെ താഴെ അടിവരയിട്ടാൽ അത് സാധാരണ സങ്കലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടിവരയുടെ താഴേയണ് ഉത്തരം അതായത് തുക എഴുതുന്നത്. എന്നാൽ ചിഹ്നത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ രീതി തെറ്റുധാരണക്കിടവരുത്തിയേക്കാം. മിശ്രസംഖ്യകളിൽ, ആദ്യം വരുന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യയും അതിനേത്തുടർന്നുള്ള ഭിന്നകവും രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 3½ = 3 + ½ = 3.5.

അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  1. മാത്തമറ്റിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക്, വൈഗോഡ്സ്കി, മീർ പബ്ലീഷേഴ്സ്, മോസ്ക്കോ, 1979
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സങ്കലനം&oldid=1814149" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്