ഘടോൽഖജൻ എന്നൊ ഘടോൽക്കജൻ എന്നൊ അല്ലേ ശരി??? --ചള്ളിയാൻ 07:23, 3 നവംബർ 2006 (UTC)

ഘടോത്കചൻ എന്നതാണ് ശെരി . അതാണ് സംസ്കൃത വാക്ക് --Sreeram Sree Sreejith.S.A 17:00, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഭീമൻ&oldid=2489230" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഭീമൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.