സംവാദം:ഉമർ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ

Latest comment: 9 വർഷം മുമ്പ് by ബി. സ്വാമി

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ ഈ പേജിന്റെ മലയാളം വിവർത്തനമാണിത് https://en.wikipedia.org/wiki/Umar_at_Fatimah%27s_house -ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 10:46, 9 ജനുവരി 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]

"ഉമർ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.