തലക്കെട്ട്തിരുത്തുക

@Sreeeraaj: ഈ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് (അതിവിശിഷ്ടവ്യക്തി/അതീവവിശിഷ്ടവ്യക്തി) വിക്കിക്ക് പുറമേ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഒരു തെളിവ് ഇടുമോ. അല്ലാത്ത പക്ഷം തലക്കെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിൽ അപ്‌ലോഡിങ് എന്ന് ആക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം. താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളും നീക്കുക. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:25, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

@റോജി പാലാഅതിവിശിഷ്ടവ്യക്തി എന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദിതാളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നത്. അതിവിശിഷട വ്യക്തി എന്നതുതന്നെയാണ് ഉചിതം.--Sreeeraaj (സംവാദം) 05:31, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

എനിക്കാ താളിൽ ഹിന്ദി മാത്രമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:31, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
"അതിവിശിഷ്ടവ്യക്തി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.