പ്രധാന മെനു തുറക്കുക
ആദിമ സഭയിൽ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഡീക്കന്മാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏഴുപേരിൽ ഒരാളായ സ്തെഫാനോസ് കയ്യിൽ സുവിശേഷപുസ്‌തകവുമായി, ജിയാകോമോ കേവ്ഡോൺ വരച്ച 1601-ലെ ചിത്രം.

ചില ക്രൈസ്തവ സഭകളിലെ ഒരു വൈദിക പദവിയാണ് ശെമ്മാശൻ (Deacon). ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള മ്ശംശോനോ എന്ന സുറിയാനി പദത്തിൽ നിന്നാണ് ശെമ്മാശൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ദിയാക്കൊനോസ് (Diaconos) എന്നാണ് ഈ സ്ഥാനനാമം. ആരാധനയിലും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണു ഇവരുടെ ദൗത്യം. ആദിമ കാലം മുതൽ സഭകളിൽ ഈ പദവി നില നിന്നിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.[1] ഇതു ഒരു ആയുഷ്ക്കാല സ്ഥാനമായാണ് സഭയിൽ നിലവിൽ വന്നതെങ്കിലും കാലക്രമേണ പൂർണ്ണ വൈദികനാകുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടം മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.

ഉള്ളടക്കം

വിവിധ മ്ശെംശോനോ സ്ഥാനങ്ങൾ[2]തിരുത്തുക

മൗമ്യോനോതിരുത്തുക

സാധാരണ വിശ്വാസികളെക്കൊണ്ട് വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയിക്കുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് മൗമ്യോനോമാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം നിലവിലില്ല.

മ്സംറോനോതിരുത്തുക

ക്രൈസ്തവ ആരാധനയിൽ ആലപിക്കപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്.

കൊറൂയോതിരുത്തുക

ആരാധനയിൽ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുകയും, അവ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കൊറൂയോമാർ

അഫ്ദയക്നൊതിരുത്തുക

ഉപ ശെമ്മാശന്മാരാണ് ഇവർ. ആരാധനക്കായി പള്ളികൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ജോലിയാണ് പ്രധാനമായും ഇവരുടേത്.

മ്ശെംശോനോതിരുത്തുക

പൂർണ ശെമ്മാശന്മാരാണ് ഇവർ. വി. കുർബാനയ്ക്കായി പട്ടക്കാരെയും, മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും സഹായിക്കുകയും, മദ്ബഹ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യമാണ് ഇവരുടേത്.

മറ്റ് പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങൾതിരുത്തുക

അർക്കദിയാക്കോൻ (ആർച്ച് ഡീക്കൻ)തിരുത്തുക

ഡീക്കന്മാരുടെ തലവൻ എന്നാണ് ആർച്ച് ഡീക്കൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പട്ടക്കാരിൽനിന്നും, ശെമ്മാശന്മാരിൽനിന്നും അർക്കദിയാക്കോനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സമുദായത്തിൽ പരമ്പരാഗതനേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്ഥാനപ്പേരായിരുന്നു അർക്കദ്യാക്കോൻ, "ജാതിക്കു തലവൻ", "ജാതിക്കു കർത്തവ്യൻ" എന്നീ പേരുകളിലും ഈ പദവി വഹിക്കുന്ന ആൾ ആറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

മ്ശെംശോനീസോതിരുത്തുക

ശെമ്മാശപട്ടമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഇവർ. കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭകൾക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സ്ഥാനം നൽകാറില്ല. ഇവർക്കു് മദ്ബഹായിൽ കയറുന്നതിനു് അനുവാദമില്ല. ഇവർ രോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരാണു്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശെമ്മാശൻ&oldid=2349714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്