വർഗ്ഗം:സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം

ഏറ്റവും കുറഞ്ജ ചിലവിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യഭ്യാസം സാധ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണു കേരളം. തിരുവനന്തപുരത്തെ കോളേജ്ജ് ഓഫ് ഏഞ്ജിനീറിങ്ങ് എറ്റവും ആദ്യം നിലവിൽ വന്നതു. ഒരോ വർഷവും എകദേശം 600 കുട്ടികൽക്ക് പ്രവേശനം ഉൻഡു.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപവർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്.

"സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 3 താളുകളുള്ളതിൽ 3 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.