മലയാളത്തിൽ പ്രാരംഭ നിലവാരം മാത്രമുള്ള വ്യക്തി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:ഭാഷാജ്ഞാനം_ml-1&oldid=2267645" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്