വർഗ്ഗം:ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രം

പ്രധാന ലേഖനം: ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രം

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 3 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.