വർഗ്ഗം:ഐ.യു.സി.എൻ. ചുവന്ന പട്ടിക

പ്രധാന ലേഖനം: റെഡ് ലിസ്റ്റ്

പരിപാലനസ്ഥിതിതിരുത്തുക

ഐ.യു.സി.എൻ. (റെഡ് ലിസ്റ്റ്) കണക്കുപ്രകാരം ജീവികളുടെ പരിപാലനസ്ഥിതി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ExtinctionExtinctionExtinct in the WildCritically EndangeredEndangered speciesVulnerable speciesNear ThreatenedThreatened speciesLeast ConcernLeast ConcernIUCN conservation statuses

IUCN Red List 1994 (v2.3) categories

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.