വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ

IUCN ന്റെ ചുവപ്പ് പട്ടികയിലുള്ള വിഭാഗം

ഐ യു സി എന്നിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം പരിപാലനസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ (Not evaluated) NE, എന്നതു കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്.[1]

വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക